Ochrana údajov

00
Prihlásiť

Webové stránky – Vyhlásenie k ochrane údajov a zároveň informácia dotknutých subjektov podľa článku 13 a článku 14 EÚ-nariadenia o ochrane údajov

Všeobecné informácie

Informácie k zodpovednému miestu

Podnik: unitedprint.com Slovensko s.r.o.

Zákonný zástupca: Ali Bazooband

Adresa: Námestie SNP 15, 81101 Bratislava

Kontaktné údaje subjektu povereného ochranou údajov: [email protected]


Všeobecné informácie o ochrane údajov

Týkajúce sa údaje:

Osobné údaje sa získavajú iba vtedy, keď nám tieto oznámite. Okrem toho sa nezískavajú žiadne osobné údaje. Spracovanie vašich osobných údajov presahujúce rámec zákonných okolností povolenia sa uskutoční iba na základe vášho výslovného súhlasu.

Účel spracovania: Realizácia zmluvy.

Kategórie príjemcov: Verejné miesta pri predložení prednostných právnych predpisov.

Externí poskytovatelia služieb alebo iní dodávatelia.

Ďalšie externé miesta, pokiaľ dotknutá osoba udelila svoj súhlas alebo je sprostredkovanie dovolené z rozhodujúceho záujmu.

Transfery do tretej krajiny: V rámci realizácie zmluvy môžu byť využívaní aj spracovatelia zákazky mimo Európskej únie.

Doba ukladania údajov: Doba ukladania údajov sa riadi podľa zákonných povinností uloženia a činí spravidla 10 rokov.Pers


Špecifické údaje k webovej stránke

Používanie newslettera

V rámci registrácie newslettera nám oznámite vašu e-mailovú adresu a voliteľne ďalšie údaje. Tieto údaje používame výlučne na zaslanie newslettera vám. Vaše údaje zadané pri prihlásení newslettera zostanú u nás uložené, kým sa znova z nášho newslettera neodhlásite. Odhlásenie je kedykoľvek možné cez na to určený odkaz v newsletteri alebo príslušné oznámenie na nás. S odhlásením nesúhlasíte s používaním vašej e-mailovej adresy.

Vašu e-mailovú adresu, ktorú obdržíme v súvislosti s predajom tovaru alebo služby, okrem toho využívame výlučne na priamu reklamu vo forme nášho newslettera pre vlastné podobné tovary a služby, ako boli vami objednané, pokiaľ proti tomuto používaniu nepodáte odpor. Proti používaniu vašej e-mailovej adresy môžete kedykoľvek podať odpor bez toho, aby na to vznikli iné náklady na sprostredkovanie podľa základných taríf. Vašu námietku (a tým odvolanie objednávky nášho newslettera) je možné realizovať cez príslušnú správu na našu e-mailovú adresu (pozri tiráž).


Používanie Google Analytics

Táto webová stránka využíva Google Analytics, službu webovej analýzy Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. „Cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú na vašom počítači a umožňujú analýzu používania webovej stánky prostredníctvom vás. Informácie vytvorené prostredníctvom Cookie o vašom používaní tejto webovej stránky sa spravidla prenášajú na sever Google do USA a tam sa ukladajú. V prípade aktivovania IP-anonymizácie na tejto webovej stránke sa vaša IP-adresa Google avšak v rámci štátov Európskej únie alebo iných zmluvných štátov Dohody a Európskom hospodárskom priestore predtým skráti. Iba vo výnimočných prípadoch sa prenesie plná IP-adresa na server Google do USA a tam sa skráti. Z poverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránky využíva Google tieto informácie, aby vyhodnotil vaše používanie tejto webovej stránky, aby zostavoval správy o aktivitách webovej stránky a aby voči prevádzkovateľovi webovej stránky poskytoval ďalšie služby spojené s používaním webovej stránky a používaním internetu. IP-adresa vášho prehliadača, sprostredkovaná z Google Analytics nie je vedená prostredníctvom Google spolu s ostatnými údajmi. Ukladaniu Cookies môžete zabrániť prostredníctvom zodpovedajúceho nastavenia softvéru vášho webového prehliadača; upozorňujeme avšak na to, že v tomto prípade nebudete môcť prípadne využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Okrem toho môžete zabrániť zaznamenávaniu údajov vytvorených prostredníctvom Cookie a vzťahujúcich sa na vaše používanie webovej stránky (vrát. vašej IP-adresy) na Google, ako aj spracovaniu týchto údajov prostredníctvom Google tak, že dostupné Plugin prehliadača stiahnete na nasledujúcom odkaze a nainštalujete ho. Vzhľadom na diskusiu okolo používania analytických nástrojov s kompletnými IP-adresami chceme upozorniť na to, že táto webová stránka Google Analytics sa používa s rozšírením „_anonymizeIp()“ a preto sa IP-adresy spracúvajú ďalej iba so skrátením, aby bolo možné vylúčiť možnosť priameho vztiahnutia na osoby. Špeciálne pre prehliadače na mobilných zariadeniach kliknite, prosím, na tento odkaz, aby ste v budúcnosti zabránili anonymizovanému záznamu prostredníctvom Google Analytics na tejto webovej stránke pre váš prehliadač pomocou takzvaných „Opt-Out-Cookies“.


Google AdWords Conversion Tracking

Táto webová stránka využíva Google AdWords Conversion Tracking, službu webovej analýzy Google Inc. („Google“). Google AdWords Conversion Tracking používa taktiež „Cookies“, ktoré sa ukladajú na vašom počítači a umožňujú analýzu používania webovej stánky prostredníctvom vás. Informácie vytvorené prostredníctvom Cookie o vašom používaní tejto webovej stránky sa prenášajú na server Google do USA a tam sa ukladajú. Google využíva tieto informácie, aby vyhodnotil vaše používanie tejto webovej stránky, aby zostavoval správy o aktivitách webovej stránky pre prevádzkovateľa webovej stránky a aby poskytoval ďalšie služby spojené s používaním webovej stránky a používaním internetu. Google prenáša tiež tieto informácie voči tretej osobe, pokiaľ je to zo zákona predpísané alebo pokiaľ tretia osoba tieto údaje spracováva z poverenia Google. Google v žiadnom prípade nespája údaje s inými údajmi Google. Používaniu Cookies môžete všeobecne zabrániť, keď vášmu prehliadaču zakážete používanie Cookies.


Tlačidlo Facebook Like

Táto webová stránka používa Social Plugins Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (v nasledujúcej časti „Facebook“). Keď chcete vyvolať stránky, ktoré obsahujú takýto Plugin, na server Facebook sa automaticky sprostredkujú údaje o vašom správaní pri návšteve. Prevádzkovateľ webovej stránky nemá žiadny vplyv na druh a rozsah získaných a na Facebook sprostredkovaných údajov. Ak ste prihlásení na Facebook, môže Facebook priradiť návštevu k vášmu účtu Facebook. Ďalšie informácie k ochrane údajov na Facebooku nájdete na stránke http://www.facebook.com/policy.php.


Tlačidlo Google +1

Táto webová stránka používa Social Plugins Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (v nasledujúcej časti „Google“). Keď chcete vyvolať stránky, ktoré obsahujú takýto Plugin, na server Google sa môžu automaticky sprostredkovať údaje o vašom správaní pri návšteve. Prevádzkovateľ webovej stránky nemá žiadny vplyv na druh a rozsah získaných a na Google sprostredkovaných údajov. Ak ste prihlásení na Google, môže Google priradiť návštevu k vášmu účtu Google. Ďalšie informácie k ochrane údajov pri tlačidle Google +1 nájdete na stránke http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.


Tlačidlo Twitter

Táto webová stránka používa Social Plugins Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (v nasledujúcej časti „Twitter“). Keď chcete vyvolať stránky, ktoré obsahujú takýto Plugin, na server Twitter sa môžu automaticky sprostredkovať údaje o vašom správaní pri návšteve. Prevádzkovateľ webovej stránky nemá žiadny vplyv na druh a rozsah získaných a na Twitter sprostredkovaných údajov. Ak ste prihlásení na Twitter, môže Twitter priradiť návštevu k vášmu účtu Twitter. Ďalšie informácie k ochrane údajov na Twitteri nájdete na stránke https://twitter.com/privacy.


Používanie vlastných „Cookies“

Táto webová stránka používa vlastné „Cookies“, aby zvýšila ľahkosť používania („Cookies“ sú dátové vety, ktoré sú z webového servera posielané na prehliadač používateľa a tam sa ukladajú pre neskoršie vyvolanie. Používaniu „Cookies“ môžete všeobecne zabrániť, keď vášmu prehliadaču zakážete používanie „Cookies“. To však môže viesť k obmedzeniam funkčnosti.


Informácie k ďalším procesom spracovania údajov

Špecifické údaje k procesu konkurzov

Týkajúce sa údaje: Informácie ku konkurzom

Účel spracovania: Realizácia procesu konkurzu

Kategórie príjemcov: Verejné miesta pri predložení prednostných právnych predpisov.

Externí používatelia služieb a ostatní dodávatelia, okrem iného na spracovanie údajov a hosting.

Ďalšie externé miesta, pokiaľ dotknutá osoba udelila svoj súhlas alebo je sprostredkovanie dovolené z rozhodujúceho záujmu, okrem iného zákazníci a záujemcovia v rámci akvizície zákazky.

Transfery do tretej krajiny: V rámci realizácie zmluvy môžu byť využívaní aj spracovatelia zákazky mimo Európskej únie.

Doba ukladania údajov: Konkurzné údaje sa po oznámení rozhodnutia spravidla vymažú v rámci troch mesiacov, pokiaľ neexistuje súhlas s dlhším ukladaním údajov v rámci prijatia do databázy uchádzačov.Be


Špecifické údaje k spracovaniu údajov zákazníka/údajov záujemcov

Týkajúce sa údaje: Údaje oznámené k realizácii zmluvy; príp. údaje nad rámec spracovania, na základe vášho výslovného súhlasu.

Účel spracovania: Realizácia zákazky, okrem iného ponuky, objednávky, predaj a vystavenie faktúry, zabezpečenie kvality

Kategórie príjemcov: Verejné miesta pri predložení prednostných právnych predpisov

Externí poskytovatelia služieb alebo ostatní dodávatelia, okrem iného na spracovanie údajov a hosting, na zasielanie, transport a logistiku, poskytovatelia služieb na tlač a posielanie informácií.

Ďalšie externé miesta, pokiaľ dotknutá osoba udelila svoj súhlas alebo je sprostredkovanie dovolené z rozhodujúceho záujmu, okrem iného na informáciu o bonite pri kúpe na faktúru, na elektronické zasielanie informácií, na účely zabezpečenia kvality.

Transfery do tretej krajiny: V rámci realizácie zmluvy môžu byť využívaní aj spracovatelia zákazky mimo Európskej únie.

Doba ukladania údajov: Doba ukladania údajov sa riadi podľa zákonných povinností uloženia a činí spravidla 10 rokov.


Špecifické údaje k spracovaniu údajov zamestnancov

Týkajúce sa údaje: Údaje oznámené k realizácii zmluvy; príp. údaje nad rámec spracovania, na základe vášho výslovného súhlasu.

Účel spracovania: Realizácia zákazky v rámci zamestnaneckého pomeru

Kategórie príjemcov: Verejné miesta pri predložení prednostných právnych predpisov, okrem iného daňový úrad, sociálna poisťovňa, profesijná spoločnosť

Externí poskytovatelia služieb alebo ostatní dodávatelia, okrem iného na spracovanie údajov a hosting, na vyúčtovanie úhrad, na vyúčtovanie cestovných nákladov, na poistné výkony, na používanie vozidla.

Ďalšie externé miesta, pokiaľ dotknutá osoba udelila svoj súhlas alebo je sprostredkovanie dovolené z rozhodujúceho záujmu, okrem iného na akvizície zákazky, na poistné výkony,

Transfery do tretej krajiny: V rámci realizácie zmluvy môžu byť využívaní aj spracovatelia zákazky mimo Európskej únie –.

Doba ukladania údajov: Doba ukladania údajov sa riadi podľa zákonných povinností uloženia a činí spravidla 10 rokov.


Špecifické údaje k spracovaniu údajov dodávateľov

Týkajúce sa údaje: Údaje oznámené k realizácii zmluvy; príp. údaje nad rámec spracovania, na základe vášho výslovného súhlasu.

Účel spracovania: Realizácia zmluvy, okrem iného dopyty, nákup, zabezpečenie kvality

Kategórie príjemcov: Verejné miesta pri predložení prednostných právnych predpisov, okrem iného daňový úrad, colnica

Externí používatelia služieb a ostatní dodávatelia, okrem iného na spracovanie údajov a hosting, účtovníctvo, realizáciu platby

Ďalšie externé miesta, pokiaľ dotknutá osoba udelila svoj súhlas alebo je sprostredkovanie dovolené z rozhodujúceho záujmu.

Transfery do tretej krajiny: V rámci realizácie zmluvy môžu byť využívaní aj spracovatelia zákazky mimo Európskej únie, okrem iného správcovia e-mailov [.

Doba ukladania údajov: Doba ukladania údajov sa riadi podľa zákonných povinností uloženia a činí spravidla 10 rokov.


Ďalšie informácie a kontakty

Okrem toho si môžete kedykoľvek uplatniť vaše nároky na informáciu, opravu alebo vymazanie alebo na obmedzenie spracovania alebo výkon vášho práva na námietku voči spracovaniu, ako aj právo na možnosť prenášania údajov. Tu nájdete možnosť, aby ste sa skontaktovali e-mailom alebo listom. Ďalej máte právo sa pri sťažnostiach obrátiť na úrad vykonávajúci dozor nad ochranou údajov.

Ochrana údajov