Privacy bescherming

00
Aanmelden

Privacyverklaring voor de websites en tegelijkertijd informatie voor de betrokkenen volgens artikel 13 en artikel 14 van de Europese verordening inzake gegevensbescherming

Algemene gegevens

Gegevens over de verantwoordelijke

Bedrijf: unitedprint.com Nederland B.V.

Wettelijke vertegenwoordigers: Ali Bazooband

Adres: Keizersgracht 391 A, 1016 EJ Amsterdam

Contactgegevens: [email protected]


Algemene informatie over gegevensverwerking

Gegevens in kwestie:

Er worden uitsluitend persoonsgebonden gegevens verzameld als u die zelf aan ons door geeft. Er worden geen andere persoonsgegevens verzameld. Het verwerken van persoonsgegevens die buiten het kader van de wettelijk toegestane verwerking van persoonsgegevens vallen, geschiedt uitsluitend op basis van uitdrukkelijk door u gegeven toestemming.

Doel van de verwerking: Uitvoering van contracten.

Categorieën ontvangers: Nationale openbare instanties bij bestaande, prioritaire wetgeving.

Externe dienstverleners of andere inschrijvers.

Andere externe partijen, voor zover de betrokkene toestemming heeft gegeven of overdracht uit hoger belang toegestaan is.

Verzending naar derde landen: In het kader van de uitvoering van een overeenkomst kunnen er opdrachtverwerkers van buiten de EU worden ingezet.

Bewaartijd gegevens: De duur van de bewaartijd van gegevens richt zich naar de wettelijk geregelde bewaarverplichtingen en bedraagt in de regel 10 jaar.


Specifieke gegevens met betrekking tot de website

Het gebruik van een newsletter

In het kader van de registratie van onze newsletter deelt u ons uw e-mailadres mee en eventuele andere gegevens. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend om u de newsletter toe te sturen. De gegevens die u invult bij de aanmelding voor de newsletter blijven bij ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor onze newsletter. U kunt zich te allen tijde afmelden via de daarvoor bedoelde link in de newsletter of via een bericht aan ons. Door u af te melden, trekt u het gebruik van uw e-mailadres in.

Uw e-mailadres dat wij in verband met het verkopen van goederen of dienstverlening hebben ontvangen, gebruiken verder uitsluitend voor directe reclame in de vorm van onze newsletter voor eigen, vergelijkbare goederen of dienstverlening als de door u bestelde, voor zover u dit gebruik niet heeft geweigerd. U kunt het gebruik van uw e-mailadres te allen tijden intrekken, zonder dat hiervoor andere kosten ontstaan dan de verzendingkosten volgens de basistarieven. U kunt uw toestemming intrekken (en u daarmee afmelden voor onze newsletter) door een bericht te sturen aan ons e-mailadres (zie colofon) .


Het gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, webanalysedienst van Google Inc. (‘Google'). Google Analytics maakt gebruik van zgn. ‘cookies', tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die het mogelijk maken uw gebruik van de website te analyseren. De door cookies verkregen informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het geval dat de IP-anonimisering op deze website is ingeschakeld, wordt uw IP-adres door Google echter afgekort binnen de lidstaten van de EU of andere verdragsluitende staten van de overeenkomst met betrekking tot de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar afgekort. Google zal in opdracht van de exploitant van deze website informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen en om aan de exploitant van de website verdere serviceverlening te geven die verband houdt met het gebruik van de website en het internet. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd. U kunt de opslag van de cookies door de daarvoor bedoelde instelling van uw browser software verhinderen. Wij wijzen u er echter op, dat u in dit geval de functies van deze website niet in de volle omvang kunt gebruiken. U kunt verder verhinderen dat de gegevens die verzameld zijn door het cookie en de gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google worden doorgegeven evenals de verwerking van deze gegevens door google door via de volgende Link beschikbare browser-plugins te downloaden en installeren.. Met het oog op de discussie rond het gebruik van analyse tools met volledige IP-adressen willen wij erop wijzen dat deze website gebruik maakt van Google Analytics die zijn uitgebreid met ‘_anonymizeIp()’ en daarom IP-adressen alleen in de afgekorte vorm verder worden verwerkt om te voorkomen dat de gegevens direct op een persoon kunnen worden betrokken. Speciaal voor browsers op mobiele apparatuur kunt u op deze Link klikken, om de geanonimiseerde registratie door Google Analytics op deze website voor uw browser door een zgn. ‘opt-out-cookie’ in de toekomst te verhinderen.


Google AdWords Conversion Tracking

Deze website maakt gebruik van Google AdWords Conversion Tracking, een webanalysedienst van Google Inc. (‘Google'). Google AdWords Conversion Tracking maakt eveneens gebruik van zgn. ‘cookies’ die op uw computer worden opgeslagen en die het mogelijk maken uw gebruik van de website te analyseren. De door de cookies verkregen informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen voor de exploitant van de website om verdere serviceverlening te bieden die verband houdt met het gebruik van de website en het internet. Ook zal Google deze informatie eventueel doorgeven aan derden voor zover dit wettelijk verplicht is of zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen enkel geval verband leggen tussen deze gegevens en andere gegevens van Google. U kunt het gebruik van cookies in het algemeen verhinderen door in uw browser de opslag van cookies te weigeren.


Facebook Like Button

Deze website gebruikt social plug-ins van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (hierna ‘Facebook’). Als u de pagina's oproept die gebruik maken van een dergelijk plug-in worden er automatisch gegevens over uw internetgedrag doorgegeven aan de server van Facebook. De exploitant van de website heeft geen invloed op het soort en de hoeveelheid gegevens die aan Facebook wordt doorgegeven. Als u bij Facebook bent ingelogd, kan Facebook dit bezoek koppelen aan uw Facebook-account. Meer informatie over privacybescherming bij Facebook vindt u op http://www.facebook.com/policy.php.


Google +1 Button

Deze website gebruikt social plug-ins van Google Inc., 1600 S. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (hierna ‘Google’). Als u de pagina's oproept die gebruik maken van een dergelijk plug-in kunnen er automatisch gegevens over uw internetgedrag worden doorgegeven aan de server van Google. De exploitant van de website heeft geen invloed op het soort en de hoeveelheid gegevens die aan Google wordt doorgegeven. Als u bij Google bent ingelogd, kan Google dit bezoek koppelen aan uw Google-account. Meer informatie over privacybescherming bij Google +1 button vindt u op http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.


Twitter Button

Deze website gebruikt social plug-ins van Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (hierna ‘Twitter’). Als u de pagina's oproept die gebruik maken van een dergelijk plug-in kunnen er automatisch gegevens over uw internetgedrag worden doorgegeven aan de server van Twitter. De exploitant van de website heeft geen invloed op het soort en de hoeveelheid gegevens die aan Twitter wordt doorgegeven. Als u bij Twitter bent ingelogd, kan Twitter dit bezoek koppelen aan uw Twitter-account. Meer informatie over privacybescherming bij Twitter vindt u op http://www.twitter.com/policy.php.


Gebruik van eigen ‘cookies’

Deze website gebruikt eigen ‘cookies’ om de gebruikersvriendelijkheid te verhogen (‘cookies’ zijn gegevensverzamelingen die door de webserver aan de browser van de gebruiker worden gestuurd en daar voor later gebruik worden opgeslagen. U kunt het gebruik van cookies in het algemeen verhinderen door in uw browser de opslag van cookies te weigeren. Dit kan echter leiden tot beperkingen van de functionaliteit.


Informatie over verdere procedures waarbij gegevens worden verwerkt

Specifieke gegevens met betrekking tot de selectieprocedure bij sollicitatie

Gegevens in kwestie: Informatie over selectie

Doel van de verwerking: Uitvoering van selectieprocedure

Categorieën ontvangers: Nationale openbare instanties bij bestaande, prioritaire wetgeving.

Externe dienstverleners of andere inschrijvers, o.a. voor gegevensverwerking en hosting.

Andere externe partijen voor zover deze toestemming hebben gegeven of verzending uit hoger belang toegestaan is, o.a. klanten en geïnteresseerden in het kader van acquisitie van opdrachten.

Verzending naar derde landen: In het kader van de uitvoering van een overeenkomst kunnen er opdrachtverwerkers van buiten de EU worden ingezet.

Bewaartijd gegevens: Sollicitatiegegevens worden na de mededeling van de beslissing in de regel binnen drie maanden gewist voor zover er geen toestemming voorhanden is voor een langere gegevensopslag in het kader van registratie in de pool van sollicitanten.


Specifieke informatie over de verwerking van klantgegevens/gegevens geïnteresseerden

Gegevens in kwestie: Gegevens die worden meegedeeld in het kader van de uitvoering van een contract, eventueel gegevens met een verdere strekking die worden verwerkt op basis van uitdrukkelijke toestemming.

Doel van de verwerking: uitvoeren van een contract, o.a. offertes, opdrachten, verkoop en facturering, kwaliteitsbewaking

Categorieën ontvangers: Nationale openbare instanties bij bestaande, prioritaire wetgeving.

Externe dienstverleners of andere inschrijvers, o.a. voor gegevensverwerking en hosting, voor verzending, transport en logistiek, serviceverleners voor het drukken en verzenden van informatie,

Andere externen voor zover deze toestemming heeft gegeven of verzending uit hoger belang toegestaan is, o.a. voor het controleren van kredietwaardigheid bij aankoop op rekening, voor de elektronisch verzending van informatie, voor kwaliteitsbewaking.

Verzending naar derde landen: In het kader van de uitvoering van een overeenkomst kunnen er opdrachtverwerkers van buiten de EU worden ingezet.

Bewaartijd gegevens: De duur van de bewaartijd van gegevens richt zich naar de wettelijk geregelde bewaarverplichtingen en bedraagt in de regel 10 jaar.


Specifieke informatie over de verwerking van gegevens van medewerkers

Gegevens in kwestie: Gegevens die worden meegedeeld in het kader van de uitvoering van een contract, eventueel gegevens met een verdere strekking die worden verwerkt op basis van uitdrukkelijke toestemming.

Doel van de verwerking: Uitvoering van het contract in het kader van de arbeidsverhouding

Categorieën ontvangers: Openbare instanties bij bestaande, prioritaire wetgeving, o.a. belastingdienst, sociale-verzekeringsorganen, beroepsverenigingen.

Externe dienstverleners of andere inschrijvers o.a. voor gegevensverwerking en hosting, voor salarisafrekening, reiskostenafrekening, voor verzekeringsdiensten, voor autogebruik.

Andere externen voor zover deze toestemming heeft gegeven of verzending uit hoger belang toegestaan is, o.a. voor acquisitie van opdrachten, verzekeringsdiensten,

Verzending naar derde landen: In het kader van de uitvoering van een overeenkomst kunnen er opdrachtverwerkers van buiten de EU worden ingezet.-

Bewaartijd gegevens: De duur van de bewaartijd van gegevens richt zich naar de wettelijk geregelde bewaarverplichtingen en bedraagt in de regel 10 jaar.


Specifieke informatie over de verwerking van gegevens van leveranciers

Gegevens in kwestie: Gegevens die worden meegedeeld in het kader van de uitvoering van een contract, eventueel gegevens met een verdere strekking die worden verwerkt op basis van uitdrukkelijke toestemming.

Doel van de verwerking: Uitvoering contracten, o.a. aanvragen, inkoop, kwaliteitsbewaking

Categorieën ontvangers: Openbare instanties bij bestaande, prioritaire wetgeving, o.a. belastingdienst, douane

Externe dienstverleners of andere inschrijvers, o.a. voor gegevensverwerking en hosting, boekhouding, betalingen

Andere externe partijen, voor zover de betrokkene toestemming heeft gegeven of overdracht uit hoger belang toegestaan is.

Verzending naar derde landen: In het kader van de uitvoering van een overeenkomst kunnen er opdrachtverwerkers van buiten de EU worden ingezet, o.a. e-mailproviders [

Bewaartijd gegevens: De duur van de bewaartijd van gegevens richt zich naar de wettelijk geregelde bewaarverplichtingen en bedraagt in de regel 10 jaar.


Verdere informatie en contacten

Verder kunt u te allen tijde aanspraak maken op informatie, rechtzetten of wissen van gegevens of op het beperken van de verwerking of gebruikmaken van uw recht van bezwaar tegen de verwerking en het recht op gegevensportabiliteit. Hier vindt u de mogelijkheid, via de e-mail of per brief contact met ons op te nemen. U heeft verder het recht om zich bij klachten te wenden tot de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming te wenden.

Privacy bescherming