Klanteninformatie en Algemene voorwaarden en bepalingen van unitedprint.com Belgien SPRL

00
Aanmelden

A. Algemene voorwaarden en bepalingen


I. Algemeen – Geldigheid van de voorwaarden

Huidige algemene voorwaarden en bepalingen (AVB) zijn van toepassing op al onze contracten. Ze zijn ook van toepassing op al onze toekomstige handelsrelaties.

De algemene voorwaarden van verkoop of koop van de professionele klant of consument die tegenstrijdig zijn met of afwijken van de algemene verkoopsvoorwaarden van unitedprint worden niet erkend tenzij hun geldigheid uitdrukkelijk en schriftelijk voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst wordt goedgekeurd door unitedprint. In dit geval zijn ze enkel geldig voor de overeenkomst waarop de goedkeuring betrekking heeft.

De algemene verkoopsvoorwaarden van unitedprint gelden ook wanneer unitedprint aan de klant zonder voorbehoud geleverd heeft, hoewel zij op de hoogte was van de tegenstrijdige of afwijkende voorwaarden.


II. Communicatie met de klant

De klant is verplicht bij het plaatsen van een bestelling, een persoonlijk en geldig E-mail adres op te geven, waarvan de geldigheid tijdens de totale duur van de order niet naar weten van de klant verloopt. De klant draagt er zorg voor dat een eventueel Spam-filter (lokaal of bij de eigen provider) niet verhindert dat E-mail van unitedprint in goede orde kan worden ontvangen door de klant. Het Email adres zal ook gelden voor mogelijk volgende orders tot het moment waarop de klant hierop een notificatie van wijziging over heeft verzonden.

unitedprint is geauthoriseerd, maar niet verplicht, verschillende type berichten te sturen – waaronder berichten die van essentiël belang zijn voor de contactuele relatie en correcte implementatie van het contract – op andere wijzes als elektronische mail. In het bijzonder, kan de klant niet eisen dat berichten gericht aan de klant worden gecommuniceerd via de telefoon, via brief, fax of andere telecommunicatievormen of SMS-berichten, tevens kan de klant niet ontkennen, wanneer berichten die op de bovenstaande wijze zijn verzonden, absent zijn, wanneer unitedprint het bericht heeft verstuuurd aan het E-mail adres, genoemd in paragraaf 1.

Berichten van unitedprint, welke zijn verzonden aan het E-mail adres zoals genoemd in paragraaf 1, worden verondersteld te worden ontvangen door de ontvanger ook na het moment van aflevering. unitedprint is alleen aansprakelijk voor technische fouten tijdens verzending, veroorzaakt in haar organisatie-sfeer. De klant is toegestaan bewijs te overleggen als een bericht hem/haar niet bereikt om redenen buiten diens invloedsfeer.

unitedprint is in de regel niet verplicht de klant er op te wijzen wanneer een e-mail adres ontbreekt, fout is of om een andere reden niet operationeel is, in relatie tot paragraaf 1. Het is echter de klant wel toegestaan om bewijs te overleggen dat een dergelijk bericht van wijziging technisch aannemelijk en redelijkerwijs ontvangen zou moeten zijn geweest.


III. Het contractbod en het afsluiten van het contract

De klant doet een contractbod wanneer hij een bestelling opstuurt. De klant aanvaardt uitdrukkelijk dat het contract gesloten wordt op het ogenblik dat hij een e-mail ter bevestiging van de bestelling door unitedprint, ontvangt.

De klant ontvangt geen controle-proefdruk.

Indien de klant een ander leveringsadres aanduidt, is het contract desalniettemin bevestigd. Indien de klant handelt op basis van een lastgeving die door een derde is uitgebracht, dan is het contract uitsluitend afgesloten met deze derde op voorwaarde dat de lastgeving voorgelegd wordt en op voorwaarde dat unitedprint het contract met de lastgever uitdrukkelijk bevestigt. In alle andere gevallen waar naar een ander adres wordt verwezen dan datgene dat oorspronkelijk aangeduid was, blijft dit zonder weerslag op de verwezenlijking van het contract.

unitedprint behoudt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren en om elk reeds afgesloten contract te verbreken zonder ingebrekestelling wanneer de inhoud van de uit te printen overgemaakte gegevens een pornografische, racistische, of politiek extremistische inhoud zouden hebben of die tegenstrijdig zouden zijn met de Belgische of Europese regelgeving.

unitedprint behoudt zich het recht voor om huidige algemene voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De nieuwe gewijzigde algemene voorwaarden zullen ter kennis van de klant worden gebracht door invoeging op de site van unitedprint. Ze zijn onmiddellijk van toepassing met uitzondering voor de bestellingen die reeds door unitedprint aanvaard zijn, in welk geval de algemene voorwaarden die bestonden op het ogenblik van de bestelbevestiging blijven gelden. De klant doet dan ook het nodige om kennis te hebben van de algemene voorwaarden voor hij een bestelling plaatst.


IV. Nazicht van de solvabiliteit – persoonlijke gegevens

Het is unitedprinttoegestaan, teneinde de solvabiliteit van de klant na te gaan, inlichtingen te vragen over zijn persoonlijke gegevens aan de economische inlichtingendienst en om deze te gebruiken, voor zover dit toegestaan en noodzakelijk is voor de bescherming van de belangen van unitedprint en voor zover de rechtmatige belangen van de klant hierdoor niet belemmerd worden.

De persoonlijke gegevens van de klant zijn bestemd voor het beheer (met inbegrip van het financieel beheer) van het cliënteel van unitedprint. unitedprint mag deze persoonlijke gegevens voor dezelfde doeleinden meedelen aan de met haar contractueel gebonden ondernemingen.

Elke persoon heeft, mits bewijs van haar identiteit, een toegangsrecht tot de gegevens die haar betreffen. Ze heeft ook een (gratis) recht tot verbetering en tot verzet tegen hun verwerking en hun meedeling.


V. Prijs en facturering

De aangeduide prijzen omvatten de verpakking, en de belasting op de toegevoegde waarde (BTW), behalve wanneer dit anders bepaald wordt in de bevestiging van de bestelling.

Elke wijziging van het percentage van de Belgische BTW kan onmiddellijk doorberekend worden op de prijzen die aangeduid worden op de unitedprint-site.

De aangeduide prijzen worden toegepast onder het uitdrukkelijke voorbehoud dat de klant de leveringstermijn, voorzien in het oorspronkelijke bod, niet naderhand wijzigt.

De kosten voortvloeiende uit de latere wijzigingen van de klant zullen het voorwerp uitmaken van een specifieke facturering.

De verzendingskosten omvatten een eenmalige verzending op het leveringsadres aangeduid door de klant.

De facturering gebeurt op elektronische wijze, wat de klant aanvaardt. Door het sturen van zijn aanbod, verklaart de klant dat hij deze vorm van verzending van de facturen aanvaardt.

De bewijskracht van deze elektronische facturen wordt uitdrukkelijk aanvaard door de klant.


VI. Termijn tot levering en tot uitvoering van de verbintenissen

De leveringstermijnen worden enkel en alleen toegepast op leveringen op Belgisch grondgebied. unitedprint informeert de klant dat alle informatie over de data of termijnen voor de levering van de dienst van de unitedprint zijn bij benadering. Ze wijzen elke binding of gegarandeerde levering, tenzij een andere regeling heeft schriftelijk met de klant is overeengekomen. Als unitedprint detecteert wanneer de verwerking van een order, die orde niet kan worden op de opgegeven tijd geleverd, zal de klant afzonderlijk worden geïnformeerd via e-mail. Prestaties tijden zijn uitsluitend berekend in werkdagen.

Als de klant een bedrijfsentiteit of een openbare instelling is, zijn de volgende bepalingen van toepassing:

- Als de zending van een product is overeengekomen, verwijzen de leveringsperiodes en leveringsdatums naar het moment dat de producten zijn overgedragen aan de vervoerder, het transportbedrijf of enige andere persoon die met het vervoer is belast;


- unitedprint zal niet aansprakelijk zijn voor enige vertragingen in de levering die veroorzaakt worden door force majeurs of overige gebeurtenissen die unitedprint beletten of benadelen, gedurende een periode die langer is dan slechts tijdelijk, in de levering van de services van unitedprint - dergelijke gebeurtenissen, met name enige industriële onderbreking, problemen bij de werving van materialen of energie, transportvertragingen, stakingen, juridische uitval, overheidsbeslissingen of door nalatigheid van subleveranciers om te leveren of nauwkeurig te leveren op schema - en waarvoor unitedprint niet verantwoordelijk kan worden gesteld; in het geval dat de belemmering en de hinder een tijdelijke periode duurt, zal unitedprint gerechtigd zijn om de services gedurende deze periode plus een redelijke aanvullende voorlooptijd op te schorten; met belemmeringen die langer duren dan een tijdelijke periode is unitedprint gerechtigd om geheel of gedeeltelijk het contract te herroepen voor het gedeelte dat nog niet is uitgevoerd; als de belemmering langer dan twee maanden duurt, is de klant gerechtigd om zich terug te trekken van dat deel van de overeenkomst dat nog niet is voldaan.

Naleving door unitedprint met de gespecificeerde leveringsperiode is voorwaardelijk voor wat betreft de geplande, volledige en juiste uitvoering door de klant van zijn plicht om mee te werken, waaronder de overdracht van afdruk-ready afdrukgegevens en afdrukgoedkeuring door de klant alsook de ontvangst van de betaling of bij betaling per credit card, de goedkeuring van de betaling door het credit cardbedrijf, tenzij betaling na facturatie uitdrukkelijk is overeengekomen.

Als unitedprint zijn taak verzuimt in het leveren van services, als er geen vaste leveringsdatum in het contract is overeengekomen, is de klant uitsluitend gerechtigd om betaling van schadevergoeding te eisen tot een maximumbedrag dat kenmerkend is voor dit type contract en bij het sluiten van het contract konden worden voorzien.


VII. Overdracht van de risico’s

Indien de klant een handelaar is in de zin van artikel 1 van het Wetboek van Koophandel, dan worden de risico’s overgedragen op het ogenblik dat de goederen overhandigd worden aan de persoon die instaat voor de verzending, ten laste van wie ook de transportkosten zijn, ook al zou deze verwezenlijkt zijn door een aangestelde van unitedprint. Indien de overhandiging, de verzending of de ontvangst van de goederen bij de klant werd vertraagd of opgehouden voor redenen waarvoor unitedprint niet aansprakelijk kan gesteld worden, dan worden de risico’s overgedragen op de klant vanaf het ogenblik van ontvangst van de kennisgeving van de levering door de klant.

Indien de klant een consument is, dan gaan de risico’s van verlies of van de verslechtering over op de klant door de overhandiging van de goederen aan de klant. Hetzelfde geldt bij een laattijdige afhaling van de goederen door de klant.

Op aanvraag en op kosten van de klant kan unitedprintde verzending van de goederen laten verzekeren tegen sommige verzekerbare schade.


VIII. Gegevens van afdruk, verplichting tot nazicht

unitedprint voert alle afdrukbestellingen uitsluitend uit op basis van de gegevens die zijn doorgestuurd door de klant. Deze gegevens moeten uitsluitend doorgestuurd worden op het formaat en volgens de voorschriften die bepaald zijn in de geïnformatiseerde fiche van de klant. Bij andere formaten of voorschriften is de afdruk niet gewaarborgd van alle gebreken.

De klant moet met zorgvuldigheid de gegevens die hij doorgeeft, nazien. unitedprint zal de gegevens niet nazien. De klant draagt de verantwoordelijkheid voor het risico van een eventueel gebrek indien hij onjuiste gegevens doorgeeft.

Op expliciete aanvraag van de klant en binnen haar technische mogelijkheden, mag unitedprint ook andere formaten dan deze voorzien in brochure van de klant, verwerken. De gebreken die kunnen opdagen wegens omzetting van de gegevens in andere formaten en hun verwerking door unitedprint, kunnen niet ten laste worden gelegd van unitedprint. De klant verklaart zelf het risico van de omzetting te dragen.

Indien de drukgegevens niet in CMYN-mode worden doorgestuurd, dan is het unitedprint uitdrukkelijk toegestaan deze gegevens om te zetten. Wanneer gegevens in RVB of ICC -kleurprofielen worden omgezet, komt het regelmatig voor dat er kleurverschillen zijn ten opzichte van het origineel. De klant verklaart uitdrukkelijk dit risico op zich te nemen, in het bijzonder wanneer er kleurverschillen zijn.


IX. Klachten

De zichtbare gebreken betreffende de geleverde goederen moeten ten laatste binnen de 24 uur na ontvangst door de klant per e-mail aangegeven worden aan unitedprint.

Een klacht die haar oorsprong vindt in het niet respecteren door een klant van de door unitedprintopgelegde voorschriften en betreffende de voorwaarden voor de drukgegevens zal niet worden ontvangen. Dit geldt onder meer voor de kleurafdruk RVB waarvan de resolutie te laag is of waarvan de gebruiksvoorschriften niet aangepast zijn.

Een licht kleurverschil wordt niet aanzien als een gebrek. Dit geldt ook voor kleurverschillen ten opzichte van een vorige bestelling, die bij unitedprint zou zijn afgedrukt.

Bij de levering moet de klant een superieure of inferieure hoeveelheid van 10 % ten opzichte van de gevraagde hoeveelheid in de bestelling aanvaarden voor zover deze aanvaardbaar is in casu. In dit geval is de gefactureerde hoeveelheid de geleverde hoeveelheid.


X Het recht tot opzegging

Overeenkomstig de Belgische wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, beschikt de koper die optreedt in zijn hoedanigheid van consument, over een termijn van 7 werkdagen, ingaande vanaf de dag die volgt op dag van de toezending van de bestelling, om kennis te geven van zijn opzegging. De professionele koper beschikt niet over dit recht tot opzegging. Het is ook niet mogelijk het recht tot opzegging in te roepen wanneer de verkoop berust op producten die gemaakt worden volgens de specificaties van de consument of duidelijk geïndividualiseerd zijn.


XI. Waarborg

Indien de geleverde goederen gebrekkig zijn of niet voldoen aan de bevestiging van de bestelling, heeft unitedprint de keuze, met uitsluiting van de andere waarborgrechten van de klant : (i) ofwel de goederen vervangen, (ii) ofwel de goederen herstellen. Indien unitedprint de bijkomende termijn voor herstelling laat verlopen zonder het gebrek te hebben vervangen of hersteld, of als deze herstelling blijkt onvoldoende te zijn, dan kan de klant de terugvordering vragen van de betaalde prijs mits teruggave van de goederen (actio redhibitoria) of een vermindering van de prijs vragen (actio aestimatoria). Indien de klant unitedprint niet op de hoogte stelt binnen een termijn van twee maanden, ingaand vanaf de dag waarop hij kennis had moeten nemen van de verborgen gebreken, onder andere deze waarover sprake in de artikelen 1641 t.e.m. 1649 van het Burgerlijk Wetboek, dan wordt elke handelaar of elke consument vervallen verklaard van zijn rechten (artikel 5, §2 van de richtlijn 99/44 EG van 25 mei 1999).

unitedprintis aansprakelijk voor de leveringen van de vervangen goederen en voor de herstellingen, in dezelfde mate als voor de levering van de oorspronkelijke goederen.

Indien enkel een deel van de levering gebreken draagt, dan kan de klant in geen geval de levering in zijn geheel betwisten.

De waarborgtermijn duurt één jaar vanaf de overdracht van de risico’s. Deze termijn is een verjaringstermijn en is bovendien ook geldig voor de vervangingsaanvragen volgend op eventuele gebreken.


XII. Aansprakelijkheid

unitedprint is enkel gehouden tot herstel van schade veroorzaakt door haar opzettelijke fout of zware fout. Haar aansprakelijkheid is uitgesloten voor de schade die het voorwerp zelf van de levering niet betreft; ze is onder meer uitgesloten voor elke winstderving of andere schade van de klant.

Het hierboven beschreven limitatief aansprakelijkheidsbeding is niet van toepassing op lichamelijke schade, op bedreiging van het leven of van de gezondheid en die opzettelijk veroorzaakt zijn aan een persoon of door nalatigheid van de verbintenissen door unitedprint, haar vertegenwoordigers of aangestelden.

Indien de aansprakelijkheid van unitedprint niet wordt weerhouden, dan gaat men over tot die van de arbeiders, de bedienden, de handelsvertegenwoordigers en de aangestelden.


XIII. Eigendom, archivering, auteursrechten

De gegevensdragers die gemaakt zijn door en gebruikt zijn door unitedprint tijdens de productie blijven haar eigendom.

unitedprint is niet verplicht de informaticagegevens en andere voorwerpen te bewaren die herbruikbaar kunnen zijn bij latere bestellingen. Dit geldt ook voor alle goederen die geheel of half af zijn. De producten van unitedprint worden uitsluitend gemaakt op basis van de elementen die doorgegeven zijn door de klant en omvat worden in de overgemaakte drukgegevens. unitedprint heeft geen enkele invloed op de inhoud van de producten die moeten afdrukt worden. De klant bevestigt te beschikken over het geheel van de gebruiksrechten, de overdrachtsrechten en de publicatierechten van de doorgestuurde gegevens, onder andere betreffende de tekst- en beeldgegevens. De klant alleen is aansprakelijk voor de eventuele schending van de intellectuele eigendomsrechten van derden op producten die zijn doorgegeven aan unitedprint. Hij staat ervoor in dat zijn producten niet tegenstrijdig zijn met het Belgisch recht. De klant staat, zonder enig voorbehoud, in voor elke vervolging jegens unitedprint, onder meer wanneer deze de schending van auteursrechten betreft of wanneer het gaat over het gebruiken van gegevens die ter hare beschikking zijn gesteld door de klant.


XIV. Clausule van eigendomsvoorbehoud

Wat betreft de klanten die consument zijn, behoudt unitedprint zich het eigendomsrecht voor van de geleverde goederen tot de volledige betaling van de prijs.

Betreffende de klanten die handelaar zijn, behoudt unitedprint zich het eigendomsrecht voor tot de volledige betaling van alle verbintenissen uitgevoerd in het kader van de handelsrelatie tussen de partijen. De klant heeft het recht om de goederen door te verkopen. Indien de klant de goederen doorverkoopt en nalaat unitedprint te betalen, dan verbindt hij zich er van meet af aan toe tot het overdragen aan unitedprint van elke schuldvordering verkregen uit de doorverkoop van de geleverde goederen, ten belope van het totale bedrag van de factuur, BTW inbegrepen. unitedprint verbindt zich tot het aanvaarden van de overdracht ten haren gunste van de schuldvorderingen van haar klant. Na de overdracht blijft de opdrachtgever bekwaam om de schuldvorderingen te innen, niettegenstaande de mogelijkheid voor unitedprint om zelf over te gaan tot het innen van de overgedragen schulden. unitedprint verbindt zich er daarentegen wel toe om zelf niet over te gaan tot invordering van de overgedragen schuld indien de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, indien hij geen betalingsachterstanden heeft en indien er geen enkel insolventierisico berust op de klant. Indien een insolventierisico zou bestaan, dan mag unitedprint van zijn klant eisen dat hij de overgedragen schulden, de identiteit van de schuldenaars en alle nuttige documenten en noodzakelijke vermeldingen, aan hem ter kennis brengt. De klant is verplicht om deze informatie te bezorgen op zijn eigen kosten, alsook zijn schuldenaars (derden) van de overdracht van de schuld op de hoogte te brengen. Indien de klant achterstanden heeft in zijn betalingen, mag unitedprint hem de toelating tot het innen van de overgedragen schulden weigeren. unitedprint verbindt zich ertoe om geen zekerheden te behouden op het vermogen van de klant, die 20% van de nominale waarde van de schuldvorderingen die zij bezit ten laste van de klant zouden overstijgen. unitedprint heeft de keuze omtrent de te behouden zekerheden.

In het geval van een contractuele schending en onder meer in het geval van achterstallige betalingen, heeft unitedprint het recht om zonder voorafgaande ingebrekestelling haar goederen terug te nemen. De klant is verplicht deze terug te geven. De terugname van de goederen wordt niet beschouwd als een herroeping van de overeenkomst, behalve wanneer unitedprint dit uitdrukkelijk heeft verklaard.


XV. Vervaldag, Compensatie en terughoudingsrecht

Behalve tegenstrijdige bepaling voorzien in de aanvaarding van de bestelling, moet de klant de volledige prijs betalen zodra het contract afgesloten is (bij ontvangst van de mededeling tot aanvaarding van de bestelling) en zal gestort dienen te worden op de rekening van unitedprint voor de levering.

De kosten verbonden aan financiële overschrijvingen zijn ten laste van de klant.

De klant heeft slechts het recht een eventuele compensatie te doen gelden met een vaststaande, opeisbare en niet-betwiste schuld. De klant kan zijn eventueel recht tot terughouding slechts uitoefenen in de mate dat de bewering die hij doet gelden, voortvloeit uit dezelfde contractuele verhoudingen.


XVI. Toepasselijk recht, bevoegdheid, gedeeltelijke nietigheid

Huidige algemene verkoopsvoorwaarden, alsook het geheel van de contactuele betrekkingen tussen unitedprint en de koper, worden onderworpen aan het Belgisch recht, met uitzondering van het internationale Verdrag van Wenen inzake internationale koop betreffende roerende zaken.

Elk geschil betreffende het sluiten van het contract, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst tussen de partijen, behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het Eupen gerechtelijk arrondissement.

Indien een clausule van huidige algemene verkoopsvoorwaarden of van de bijzondere contractuele bepalingen nietig verklaard wordt, dan wordt de geldigheid het geheel van de algemene verkoopsvoorwaarden of overeenkomsten niet aangetast en blijven deze van toepassing voor het overige. In dat geval worden zij geïnterpreteerd volgens de geest van het contract.


XVII. Plaats van de uitvoering

De plaats van de uitvoering voor de levering en de betaling is de maatschappelijke zetel van unitedprint Belgien SPRL, Quartumcenter Hütte 79 B, 4700 Eupen (België).


B. Informatie voor klanten


unitedprint informeert hieronder de klant met betrekking tot de voorwaarden i.v.m. het afsluiten en de uitvoering van de overeenkomst die hij gesloten heeft met unitedprint ten gevolge van een bestelling. De inlichtingen aan de klant worden niet beschouwd als contractuele voorwaarden, deze zijn namelijk opgenomen in de Algemene Verkoopsvoorwaarden van unitedprint. De inlichtingen aan de klant zullen hem ook overhandigd worden op een geschrift. Volgens de reglementering is het verplicht dat de klant de inlichtingen aan de klant kan uitprinten of downloaden. De inlichtingen aan de klant zijn dus toegankelijk in “Off line” mode na het sluiten van het contract.


I. Inlichtingen over de leverancier

De leverancier van het bod van de goederen op de site infowerk.com is:

unitedprint.com Belgien SPRL

Directeur: Ali Bazooband

Maatschappelijke zetel: Quartumcenter Hütte 79 B, 4700 Eupen (België)


Kruispuntbank van Ondernemingen: 0883061670

BTW Identificatienummer: BE 0883061670


Gegevens:

ServiceCall: +32 227 361 42

Fax: +32 227 361 84

E-mail: [email protected]

Internet: https://infowerk.com/be-nl


II. Inlichtingen over het recht tot herroeping van de klant

unitedprint verkoopt enkel afdrukgoederen die uitgevoerd zijn volgens de aanwijzingen van de klant. Het recht tot herroeping, normalerwijze toegekend aan de consument die een contract vanop afstand sluit overeenkomstig de artikelen 78, 6° en 79, 2° van de Wet van 14/7/1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, is uitgesloten op basis van artikel 80 § 4 2 ° van dezelfde wet.


III. Inlichtingen over de waarborg van unitedprint

De omvang van de waarborg van unitedprint wordt in de Algemene Verkoopsvoorwaarden uiteengezet. De klant moet de goederen nazien bij ontvangst om eventuele gebreken die zichtbaar zijn, te melden. Indien er gebreken bestaan, moet de klant zo spoedig mogelijk en ten laatste binnen de 24 uur na ontvangst van de goederen unitedprint hiervan op de hoogte brengen , door middel van een fax of een e-mail aan [email protected] . Geen enkele bijkomende waarborg vult de wettelijke waarborg voor geleverde goederen of uitgevoerde dienstverleningen aan.


IV. Overige inlichtingen

Algemene Verkoopsvoorwaarden

De Algemene Verkoopsvoorwaarden van unitedprint die van kracht zijn op het moment van het sluiten van de overeenkomst, zijn van toepassing.

Beschrijving van het goed

De klant kan de beschrijving van het goed bekomen onder de rubriek “Brochure Raadplegen”. De prijzen zijn bovendien individueel aangeduid voor elk omschreven goed. De klant kan een bod uitprinten zonder enige verplichting onder de rubriek “Print het Bod”.

Betaling – Uitvoering – Levering

De klant kan de betalings-, de leverings- en de uitvoeringsvoorwaarden van de bestelling bepalen. De verwerking van de bestelling zal pas beginnen wanneer unitedprint per fax of per email het bewijs ontvangt dat de betaling effectief uitgevoerd werd. De levering zal enkel plaatsvinden nadat het bedrag op de rekening effectief gekrediteerd werd. De afleverdatum aangegeven in de offerte en in de bestelling zijn in gepland. Ze zijn niet bindend als verwachte leverdatum. unitedprint voert haar leveringen enkel in België uit.


V. Het verloop van het sluiten van het contract

Het contract tussen de klant en is afgesloten van zodra de klant de code van een product op de bestelbon aanduidt en hij , na een strikte controle van de meegedeelde gegevens, zijn bestelling opstuurt. Indien de klant merkt dat de gegevens slecht verwerkt zijn, heeft hij de mogelijkheid deze te verbeteren. De datum vanaf wanneer de bestelling definitief wordt, verschijnt duidelijk voor de klant onder de rubriek “De bestelling uitvoeren”. unitedprint bevestigt aan de klant de ontvangst van zijn bestelling. Het contract is gesloten met de klant wanneer de bestelling door unitedprint aanvaard is. Dit wordt gematerialiseerd door het verzenden van een e-mail ter bevestiging.


VI. Inlichtingen over de toegang tot de contractuele voorwaarden

Wanneer de goederen worden geleverd, krijgt de klant schriftelijk alle inlichtingen over het sluiten van het contract en de uitvoering hiervan.


VII. Inlichtingen over de gegevens van de klant

unitedprint gebruikt de persoonlijke gegevens van de klant (naam, adres, betalingswijze) uitsluitend voor de uitvoering en het verloop van het contract. De levering van de goederen wordt uitgevoerd door onze transport-partner UPS. De gegevens van de klant worden doorgestuurd aan de vervoerder in de mate dat deze noodzakelijk zijn voor de levering van de goederen. De klant kan unitedprint toelaten om de gegevens die hij heeft doorgegeven, te gebruiken om op de hoogte te worden gesteld van de nieuwe producten of andere nieuwigheden. De klant mag op elk ogenblik zijn toestemming intrekken. De klant heeft de mogelijkheid elk opgeslagen gegeven dat betrekking heeft op hem, te raadplegen, te wijzigen of te verwijderen.


VIII. Registratie van de inlichtingen aan de klant

De klant heeft het recht de gegevens bestemd aan de klant zonder enig voorbehoud op te slaan en op elk ogenblik het databestand te raadplegen in de “Off line” mode. Om het databestand te openen, volstaat een tekstverwerker.


IX. Aanvaarding van de Algemene Verkoopsvoorwaarden

De klant bevestigt de algemene voorwaarden en bepalingen (AVB) van unitedprint te hebben gelezen en begrepen, en hun geldigheid te aanvaarden. In geval van tegenstrijdigheid met huidig document zullen de AVB voorgaan.


X. Klantendienst

U kunt ons bereiken op onze Klantendienst op:

ServiceCall: +32 227 361 42

Van maandag tot vrijdag

Van 9:00-17:00 uur

[email protected]


unitedprint.com Belgien SPRL

Eupen, 02.11.2017

Klanteninformatie en Algemene voorwaarden en bepalingen van unitedprint.com Belgien SPRL