Allmänna avtalsvillkor - Information till kunderna

00
Logga in

A. Allmänna avtalsvillkor Oy unitedprint.com Finland Ltd.


I. Allmänt – tillämpning av villkoren

Följande, Oy unitedprint.com Finland Ltd.:s avtalsvillkor (nedan ”Avtalsvillkoren”) tillämpas på varje köp mellan Oy unitedprint.com Finland Ltd. och dess kund och Oy unitedprint.com Finland Ltd. handlar endast i enlighet med Avtalsvillkoren. Avtalsvillkoren tillämpas också på alla framtida köp och i det fall att Avtalsvillkoren inte skall tillämpas, skall detta särskilt avtalas. Har Oy unitedprint.com Finland Ltd. innan avtalets ingående uttryckligen avtalat om att tillämpa från Avtalsvillkoren avvikande bestämmelser eller kundens egna villkor, skall dessa avvikande villkor endast tillämpas i det enskilda avtalet. Oy unitedprint.com Finland Ltd.:s Avtalsvillkor tillämpas även i det fall att Oy unitedprint.com Finland Ltd. utan villkor har godtagit och/eller uppfyllt köpet medveten om villkor i strid med Avtalsvillkoren eller på grundval av kundens egna villkor i strid med Avtalsvillkoren.

Kunden måste senast vid ordertillfället ange en giltig email-adress som gäller från det tillfälle då ordern läggs till dess att den är slutförd. Kunden måste försäkra att alltid kunna ta emot emails från Oy unitedprint.com Finland Ltd.:s och justera sitt eventuella spam-/skräppostfilter så att det godkänner dessa. Email-adressen gäller också för framtida beställningar ända tills den återkallas eller kunden meddelar om en ändring.

Oy unitedprint.com Finland Ltd.:s har rätten, men är inte tvunget, att skicka meddelanden I alla former – även meddelanden av högsta prioritet för kontraktsärenden och korrekt tillämpning av kontraktet – med andra medel än email. I synnerhet kan kunden varken kräva att meddelanden skickas per telefon, brev och fax eller andra telekommunikationssystem – t ex sms – eller heller åberopa ignorans av meddelanden med innebörden av utebliven kommunikation, när Oy unitedprint.com Finland Ltd.:s har skickat meddelanden till den email-adress som överensstämmer med paragraf 1.

Meddelanden från Oy unitedprint.com Finland Ltd.:s som skickas via email till den email-adress enligt paragraf 1, antas ha blivit mottagna av kunden efter de har skickats. Oy unitedprint.com Finland Ltd.:s är endast ansvariga för överföringsfel då det grundas i Unitedprint.com:s egen sfär. Kunden är tillåten att tillhandahålla bevis att han inte har mottagit något meddelande utanför hans sfär.

Oy unitedprint.com Finland Ltd.:s är inte förpliktigat att bevisa för kunden att email-adressen inte existerar, är felaktig eller inoperabel. Kunden är däremot tillåten att bevisa att liknande meddelande är tekniskt genomförbart och godtagbart.


II. Beställning och avtalets ingående

Genom att sända en beställning erbjuder kunden ett avtal åt Oy unitedprint.com Finland Ltd. och binder sig härmed till Oy unitedprint.com Finland Ltd.:s då gällande Avtalsvillkor. När kunden genom e-post-meddelande erhåller en beställningsbekräftelse har ett avtal som är bindande för båda parterna uppkommit. Om den leveransadress vilken kunden meddelat, avviker från kundens egna address, har avtalet ändock uppkommit med kunden. Har kunden ingått avtalet för tredje man, har avtalet ingåtts med tredje man endast i det fall att kunden skickat en fullmakt åt Oy unitedprint.com Finland Ltd. och Oy unitedprint.com Finland Ltd. uttryckligen bekräftat att de godtagit att avtalet ingåtts med tredje man. I övriga fall saknar en från kundens egna adress avvikande leveransadress juridisk relevans för avtalets uppkomst. Oy unitedprint.com Finland Ltd. har rätt att neka en beställning och också rätt att häva ett redan ingått avtal om tryckmaterialets innehåll är pornografiskt, rasistiskt eller på annat sätt oförenligt med gällande lag.


III. Kredit- och personuppgifter

Kunden ger sitt godkännande till att Oy unitedprint.com Finland Ltd. kontrollerar kundens kredituppgifter och till att Oy unitedprint.com Finland Ltd. behandlar kundens personuppgifter i enlighet med gällande lag, i den mån detta är nödvändigt för Oy unitedprint.com Finland Ltd.:s verksamhet. Den i L. om personuppgifter (523/1999) 10 § avsedda registerbeskrivningen återfinns under rekisteriseloste.


IV. Pris och fakturering

De priser som Oy unitedprint.com Finland Ltd. meddelat innehåller förpackning, leverans till den av kunden meddelade leverandadressen, samt den fakturerbara mervärdesskatten, om annat inte framgår av beställningsbekräftelsen. Sagda priser har lämnats under förutsättning att förändringar inte äger rum efter ingåendet av avtalet avseende de beställningsuppgifter kunden lämnat. Av kunden beroende ändringar i efterhand, faktureras särskilt. Oy unitedprint.com Finland Ltd. skickar fakturor endast per e-post med elektronisk underskrift. Genom beställningen godkänner kunden faktureringssättet. Fakturan är ingen förutsättning för att köpesumman skall anses vara förfallen till betalning.


V. Leverans och leveranstidpunkt

De angivna leveranstiderna är att anse som riktlinjer och tillämpas endast på leveranser som levereras till leveransadresser i Finland. När beställningsbekräftelsen sänts börjar leveranstiden löpa vardagen efter att all information som behövs för tryckarbetet erhållits, om informationen erhållits innan kl 10.00. Leveranstiden är meddelad i vardagar. Vardagar är dagarna från måndag till fredag, exklusive helgdagar. Leveransen har levererats i enlighet med leveranstiden, om varan har sänts från fabriken inom leveranstiden eller när leveransmöjligheten är av vikt, då leveransberedskap har bekräftats. Förutsättningen för detta är dock att Oy unitedprint.com Finland Ltd.:s underleverantörer har levererat i rätt tid och att kunden har uppfyllt alla sina förpliktelser och att detta skett i rätt tid. I det fall att Oy unitedprint.com Finland Ltd. inte följer den avtalade leveranstiden, skall kunden skriftligen ange en rimlig tilläggstid inom vilken Oy unitedprint.com Finland Ltd. skall utföra leveransen. Om leveransen inte sker inom den utsatta tilläggstiden har kunden rätt att häva avtalet. Oy unitedprint.com Finland Ltd. svarar dock inte för försening av leveransen om förseningen beror på ett oöverkomligt hinder som inte beror på Oy unitedprint.com Finland Ltd. (speciellt strejk, bojkott, myndighetsbestämmelser och övriga oförutsedda händelser) och dessa händelser är av avgörande betydelse för varans tillverkning och leverans.

Detta gäller också om nämnda hinder riktar sig mot Oy unitedprint.com Finland Ltd.:s underleverantörer eller dessas underleverantörer. I sådana situationer har Oy unitedprint.com Finland Ltd. rätt att senarelägga tillverkningen och/eller leveransen så länge hindret består, därtill beräknat rimlig tid för mobilisering. Oy unitedprint.com Finland Ltd. har även rätt att häva avtalet i dess helhet eller de delar av avtalet som ännu inte uppfyllts. I det fall att det är omöjligt för Oy unitedprint.com Finland Ltd. att uppfylla sin prestation, skall Oy unitedprint.com Finland Ltd. befrias från att uppfylla prestationen. Oy unitedprint.com Finland Ltd. skall utan dröjsmål meddela kunden om ett hinder uppstått.


VI. Farans övergång

För det fall att kunden är näringsidkare, övergår faran för förlust eller skada på varan till kunden när varan överlämnas för transport eller vidarebefordran till den som utför transporten eller befordran. Risken går över på kunden dock senast när varan lämnar fabriken. Detta gäller oberoende av vem som betalar leveransen samt även i det fall att Oy unitedprint.com Finland Ltd.:s egen personal utför leveransen. Är kunden en näringsidkare och leveransen av den leveransklara varan eller mottagandet av denna vara fördröjs på grund av skäl utanför Oy unitedprint.com Finland Ltd.:s kontroll, övergår faran för varan till kunden när ett meddelande om att varan är klar för leverans sänts. Är kunden en konsument övergår faran för förlust eller skada på varan över till kunden när varan avlämnas hos kunden. Kan avlämnandet inte ske och beror det av kunden övergår faran ändock då när avlämnandet bort äga rum. På bekostnad av kunden och på dennes begäran ingår Oy unitedprint.com Finland Ltd., ifall möjligt, avtal om transportförsäkring mot förlust av eller skada på varan.


VII. Uppgifter om tryckningen, undersökningsplikt

Oy unitedprint.com Finland Ltd. utför alla leveranser endast på grundval av de erhållna uppgifterna om tryckningen. Dessa uppgifter skall sändas endast i sådant format och med sådana specifikationer som angivits på Oy unitedprint.com Finland Ltd.:s webbsidor under rubriken ”informationssökning”. Om formatet och specifikationerna avviker från det angivna kan en felfri tryckning inte garanteras.

Innan kunden sänder uppgifterna till Oy unitedprint.com Finland Ltd. är denne skyldig att noggrant granska om de uppgifter kunden lämnat kan användas i tryckningen. Oy unitedprint.com Finland Ltd. granskar inte de ovannämnda uppgifterna. Ansvaret för fel i tryckningen på grund av felaktiga uppgifter åvilar kunden.

På kundens specifika begäran trycker Oy unitedprint.com Finland Ltd., i mån av teknisk kapacitet, även andra än saluförda format. Oy unitedprint.com Finland Ltd. svarar inte för fel på grund av att Oy unitedprint.com Finland Ltd.. ändrat materialet i sådant format som Oy unitedprint.com Finland Ltd. kan bearbeta. Kunden godkänner att risken för eventuella fel på grund av en bearbetning av materialet åvilar denne.

I det fall att uppgifter inte sänds i CMYK-form kan Oy unitedprint.com Finland Ltd. omvandla dessa uppgifter. Genom att omvandla RGB-filer eller ICC-färger kommer dessas ursprungliga färger att förändras. I det fall att kunden sänt uppgifter i annat format än i CMYK-format, har denne godtagit risken med att ändra formatet.


VIII. Reklamation

Kunden skall utan dröjsmål, dock senast inom 2 veckor efter leveransen, sända meddelande om sådana fel i de levererade varorna som kunden lagt märke till. Reklamationen har skett inom reklamationstiden när meddelandet sänts inom denna tid. Sådana reklamationer som består i att kunden inte uppmärksammat angiven information kan inte framställas. Detta gäller uttryckligen sådana produkter som består av RGB-färger och vars exakthet och text inte behandlats på rätt sätt. Ringa avvikelse i färgen anses inte vara ett fel.


IX. Ansvar för fel

Om den levererade produkten är felaktig eller den saknar en överenskommen egenskap har Oy unitedprint.com Finland Ltd. rätt att avgöra om produkten skall ersättas med en ny produkt eller om felet skall åtgärdas. Kunden saknar rätt att lägga fram andra krav. Ifall Oy unitedprint.com Finland Ltd. inte iakttar av kunden angiven rimlig tid för avhjälpande av fel, samt ifall Oy unitedprint.com Finland Ltd. ej heller levererar ersättningsvara eller avhjälper felet eller ifall avhjälpande av felet misslyckades, kan kunden häva avtalet eller kräva omleverans. Kunden har rätt att antingen häva avtalet eller kräva prissänkning om Oy unitedprint.com Finland Ltd. inte levererar en ersättningsprodukt, åtgärdar felet eller misslyckas med att åtgärda felet inom sådan rimlig tid som kunden bestämt. Oy unitedprint.com Finland Ltd. svarar för ersättningsprodukten och reparationerna som för den ursprungliga leveransen.

Är produkten delvis felaktig kan kunden endast reklamera för de felaktiga delarna av produkten.

Kundens krav preskriberas inom ett år om annat inte stadgas i tvingande lag.


X. Ersättningsansvar

Oy unitedprint.com Finland Ltd. svarar endast för sådana skador som grundar sig på grov vårdslöshet eller uppsåt. I andra fall ansvarar Oy unitedprint.com Finland Ltd. endast för skador på produkten, dock inte för förlorad vinst eller annan skada som åsamkats kunden.

För personskador som uppkommit på grund av uppsåtligt eller vårdslöst handlande svarar Oy unitedprint.com Finland Ltd. enligt tvingande lag.

Till de delar Oy unitedprint.com Finland Ltd.:s ansvar uteslutits, har det personliga ansvaret även uteslutits för Oy unitedprint.com Finland Ltd.:s arbetstagare, representanter, underleverantörer och andra medhjälpare.


XI. Äganderätt, arkivering och upphovsrätt

De tryckredskap som använts eller tillverkats för utförandet av leveransen är Oy unitedprint.com Finland Ltd.:s egendom. Digitala uppgifter och andra återanvändbara föremål, samt halvfärdiga och färdiga produkter bevaras inte efter att leveranstiden löpt ut och levereras inte till kunden. Produkterna och dessas innehåll tillverkas enbart på basen av de uppgifter som kunden tillhandahållit och Oy unitedprint.com Finland Ltd. påverkar inte produkternas innehåll. Kunden garanterar att han innehar tillbörliga rättigheter för att begagna sig av, överlåta samt publicera uppgifterna, texterna och bilderna. Kunden svarar för att tredje mans rättigheter inte kränks/överträds, samt för att de framställda produkterna inte kränker gällande lagstiftning. Oy unitedprint.com Finland Ltd.. svarar inte för av tredje man framställda krav gällande överträdelse av rättigheter, speciellt upphovsrätter. För sådana krav svarar kunden och befriar Oy unitedprint.com Finland Ltd. från allt ansvar.


XII. Förbehåll av äganderätt

Oy unitedprint.com Finland Ltd. förbehåller sig äganderätten till alla de produkter som Oy unitedprint.com Finland Ltd. levererat tills dess att avtalsenlig betalning erlagts i sin helhet. Är kunden en näringsidkare, förbehåller Oy unitedprint.com Finland Ltd.. sig äganderätten tills dess att alla Oy unitedprint.com Finland Ltd.:s fordringar i avtalsförhållandet parterna emellan till fullo erlagts. I detta fall har kunden dock rätt att sälja och överlåta produkterna till sina egna klienter eller till tredje man, och genom att godkänna Avtalsvillkoren godtar kunden att försäljningsfordringarna inklusive moms övergår som säkerhet för Oy unitedprint.com Finland Ltd.:s fordringar. Oy unitedprint.com Finland Ltd. godkänner överlåtelsen och har därefter rätt att kräva fordringen till betalning. Oy unitedprint.com Finland Ltd. inleder inte utmätningsförfarande i det fall att kunden kräver fordringarna till betalning och använder dessa vid fullgörandet av sin betalningsskyldighet och det inte är fråga om dröjsmål med betalningen, betalningsoförmåga, eller ansökan om konkurs eller företagsrekonstruktion inte inlämnats. I annat fall har Oy unitedprint.com Finland Ltd. rätt att för egen räkning utmäta de på Oy unitedprint.com Finland Ltd. transporterade fordringarna och kunden är skyldig att tillhandahålla Oy unitedprint.com Finland Ltd. all nödvändig information, inklusive alla nödvändiga handlingar, angående köp- och skuldförhållandet, samt sända meddelande till gäldenären att fordran har transporterats på, samt att betalning skall erläggas till Oy unitedprint.com Finland Ltd.. Oy unitedprint.com Finland Ltd. har rätt att vid betalningsdröjsmål låta bli att använda överenskommen direktdebitering. Oy unitedprint.com Finland Ltd. frigör på kundens begäran säkerheterna om dessas belopp med 20% överstiger fordran innehållande mervärdesskatt.

Oy unitedprint.com Finland Ltd. har rätt att återta produkten och kunden är skyldig att återlämna produkterna till Oy unitedprint.com Finland Ltd. om kunden bryter mot avtalet och försummar sin betalningsskyldighet. Har Oy unitedprint.com Finland Ltd. inte uttryckligen meddelat att avtalet skall hävas, innebär återtagande av produkten inte att avtalet skall hävas.


XIII. Förfallna betalningar, kvittning, inställande av fullgörelse

Den totala köpesumman (inklusive moms) för beställningen förfaller till omedelbar betalning när avtalet ingåtts och beställningsbekräftelsen mottagits.

Kunden svarar för bankavgifterna.

Kunden kan endast använda ostridiga och lagenliga motfordringar till kvittning. Kunden har rätt att hålla inne sin prestation endast i de fall då han har en motfordran som grundar sig på samma avtal.


XIV. Tillämplig lag, forum, avtalets ogiltighet

Finsk lag skall tillämpas på Avtalsvillkoren och på rättsförhållandet mellan kunden och Oy unitedprint.com Finland Ltd. Rätt forum är domstolen vid Oy unitedprint.com Finland Ltd.:s hemvist, men Oy unitedprint.com Finland Ltd. har ändock rätt att väcka talan mot kunden vid annat behörigt forum om annat inte anges i tvingande lag.

Ogiltiga eller delvis ogiltiga Avtalsvillkor eller andra överenskommelser skall inte i övrigt påverka giltigheten av Avtalsvillkoren eller vad därutöver överenskommits.


B. Information till kunderna


Härmed meddelas, hur avtal med oss ingås, hur Er beställning behandlas och verkställs.

Denna kundinformation är inte ett avtalsvillkor, utan på Er beställning och ifråga om varje avtal tillämpas vid aktuell tidpunkt Oy unitedprint.com Finland Ltd.:s gällande allmänna avtalsvillkor. I detta kundmeddelande lämnade uppgifter och avtalsvillkor skickas till Er på nytt som PDF-fil i samband med avtalsbekräftelsen.


I. Uppgifter om produktleverantören

De under adressen infowerk.fi presenterade produkterna tillhandahålls av


Oy unitedprint.com Finland Ltd.

c/o van Setten Asianajotoimisto Oy,

Mannerheimintie 20 B, 6. kerros,

00100 Helsinki

Hemort: Helsingfors

FO-nummer 2066923-8


ServiceCall 09-31 57 94 33

Fax: 09-31 57 94 36

E-mail: [email protected]

Internet: infowerk.fi

MVS-reg. FI 2066923


II. Information om behandling av personuppgifter

Oy unitedprint.com Finland Ltd. använder sig av de av Er lämnade personuppgifterna (såsom exempelvis namn, adress, kontaktuppgifter) samt de av Er valda betalningsuppgifterna i syfte att fullfölja avtalet och för att verkställa leveransen. De företag som handhar transporten får tillgång till de för transporten nödvändiga uppgifterna.

Ifall Ni samtyckt därtill, använder vi oss även av uppgifterna för direktreklam vad avser nya produkter eller för information avseende förändringar i vårt produkturval. Ni kan återta Ert samtycke när som helst. Ni har även möjlighet att kontrollera de av oss registrerade uppgifterna, vilka vid behov kan ändras och även strykas ur registret. Inga kostnader uppkommer för Er i sammanhanget med undantag för kostnaderna för sändande av e-mail.

Vi iakttar stadgandena i L. om personuppgifter (523/1999). Den i lagens 10 § avsedda registerbeskrivningen återfinns under Rekisteriseloste.


III. Produktinformation/bruksanvisning

Ni kan bekanta Er med den av Er valda och skapade produkten genom att klicka ”Se på produkten” och Ni kan erhålla en utskrift av densamma. Priserna anges individuellt för den av Er valda produkten. Ni kan även skriva ut en preliminär, icke-bindande offert genom att klicka ”Skriv ut offert”.


IV. Slutande av avtal

Avtalet mellan Er och Oy unitedprint.com Finland Ltd. ingås sålunda, att Ni själv väljer och skapar produkterna för Ert eget behov. Er egen individuella produkt kan Ni skapa genom att klicka ”Skapa produkt”. När Er produkt har färdigställts, kan Ni göra beställningen genom att klicka ”Till beställning”. Ifall Ni observerar, att de av Er lämnade uppgifterna har hanterats felaktigt, har Ni möjlighet innan avsändandet av beställningen att rätta uppgifterna genom att klicka ”Ändra beställning”. Mottagandet av Er beställning bekräftas omgående per e-mail efter avsändandet av beställningen. Avtalet träffas när vi godkänner Er beställning varvid vi sänder Er en orderbekräftelse per e-mail.


V. Betalning, fullgörande av avtalet och leverans

Detaljerna i anslutning till betalning, leverans och fullgörande av avtalet kan Ni själv bestämma genom att välja betalnings- och leveranssätt. Ifall Ni väljer direktdebitering, behandlar vi beställningen efter att vi mottagit alla nödvändiga uppgifter om direktdebitering. Leverans äger rum antingen inom 24 timmar för Next Day, inom fem (5) vardagar eller inom sju (7) vardagar under förutsättning, att Er online-beställning och Ert fullständiga tryckmaterial ankommer till oss ifråga om 24-timmars Next Day-beställningar under vardagar före kl. 10.00 och ifråga om fem (5)- eller sju (7)-dagars beställningarna vardagar före kl. 12.00. Ifråga om andra än 24-timmars Next Day-beställningar tillämpas de i produkturvalet angivna leveranstiderna. Vi levererar enbart till leveransadresser i Finland.


VI. Kancelleringsrätt

Oy unitedprint.com Finland Ltd. säljer enbart tryckeriprodukter, vilka produceras för kunden i enlighet med av kunden lämnad information och material. Sålunda är det inte fråga om ånger av postorder- eller annat köp i den mening som avses i konsumentskyddslagen (38/1978). Någon på lag grundad kancelleringsrätt ifråga om köp ingånget med Oy unitedprint.com Finland Ltd. existerar inte.


VII. Felansvar och garanti

Uppgifter avseende reklamation och om vårt felansvar skickas till Er ännu en gång som PDF-fil i samband med vår orderbekräftelse. Produkterna skall omedelbart granskas sedan Ni mottagit desamma för konstaterande av iakttagbara fel. Ifall fel föreligger, skall felanmälan utan dröjsmål lämnas till Oy unitedprint.com Finland Ltd. i skriftlig form per fax eller e-mail under adressen [email protected] Oy unitedprint.com Finland Ltd.:s felansvar bestäms i enlighet med avtalsvillkoren samt enligt tvingande lag, någon garanti lämnas inte.


VIII. Kundtjänst

Kontaktuppgifterna till vår kundtjänst är:

ServiceCall 09-31 57 94 33

Måndag till fredag mellan 9.00-18.00


[email protected]

Oy unitedprint.com Finland Ltd.


Helsinki, 12.12.2013

Allmänna avtalsvillkor - Information till kunderna