Obchodní podmínky a Informace pro spotøebitele

Obchodní podmínky a Informace pro spotøebitele

00
Přihlásit se

spoleènosti

unitedprint.com Česko s.r.o.

Pod Dráhou 1637/4, 170 00 Praha 7, IÈ: 27602737, spoleènost zapsaná u Mìstského soudu v Praze, oddíl C., vložka 118205


A. Informace pro spotřebitele dle § 1820 a násl. Občanského zákoníku


I. Informace o prodávajícím

Prodávajícím je společnost unitedprint.com Česko s.r.o.,

Pod Dráhou 1637/4, 170 00 Praha 7, IČ: 27602737, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C., vložka 118205.


Kontaktní údaje prodávajícího jsou:

ServiceCall 224245186

Fax: 242245271

E-mail: [email protected]

Internet: infowerk.com

Daòové identifikaèní èíslo: CZ27602737


II. Informace k právu spotřebitelele na odstoupení od smlouvy

1. Poučení spotřebitele o právu odstpoupit od smlouvy

Od smlouvy jste oprávněn odstoupit bez udání důvodů písemným oznámením ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy. Jde-li však o kupní smlouvu, můžte od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, a v případě dodání zboží po částech, ve lhůtě 14 dnů od převzetí poslední dodávky zboží. Pro zachování lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí odeslat oznámení o odstoupení nebo odeslat příslušné zboží poslední den lhůty pro odstoupení.

Od smlovuy můžete odstoupit i prostřednictvím vyplnění a odesláním vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách unitedprint.com.

Ve smyslu § 1837 Občanského zákoníku však nelze odstoupit od smlouvy v případě dodávek zboží, které bylo upraveno podle Vašeho přání nebo pro Vaši osobu (polygrafické výroby, které jsme vytvořili na základě Vayší specifikace).

Pro účely odstoupení se rozumí písemným oznámením oznámení zaslatné dopisem, faxem nebo e-mailem. Pro účely odstoupení platí dále následující kontaktní údaje:

Adresát:  unitedprint.com Česko s.r.o.

Adresa: Pod Dráhou 1637/4, 170 00 Praha 7

Fax:  242245271

E-mail:  [email protected]


2. Důsledky odstoupení od smlouvy

a)Práva a povinnosti spotřebitelel:

V případě platného odstoupení od smlouvy jste povinen nám zaslat nebo předat zboží v původním stavu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Jste povinen nám uhradit hodnotu toho, o co se hodnota zboží snížila v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Odpovídáte zejména za snížení hodnoty zboží v důsledku jiného nakládání, než je běžné ověření vlastností a funkčnosti, kterým se rozumí testování a zkoušení příslušného zboží, tak jak by to bylo možné provést v „kamenném obchodě“ za běžných podmínek.

V případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb, a za podmínky, že unitedprint.com Česko s.r.o. s plněním smlovuy započala na Vaši výslovnou žádost před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, nám uhradíte poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

Máte povinnost nám poskytnout příslšnou náhradu ve lhůtě 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

Ve smyslu § 1820 odst. 1 písmeno g) Občanského zákoníku Vás tímto upozorňujeme, že nesete náklady spojené s vrácením zboží, pokud hodnota zboží, které má být vráceno, nepřekračuje 40 Euro, nebo pokud jste při vyšší ceně zboží v okamžiku odstoupení od smlouvy ještě neposkytl protiplnění nebo smluvně dohodnutou částečnou úhradu. V opačném případě lze zboží vrátit bezplatně. Zboží, které nelze odeslat zásilkovou služnou u Vás po dohodě vyzvedneme. (Variatna: Ve smyslu § 1820 odst. 1 písmeno g) Občanského zákoníku Vás tímto upozorňujeme, že nesete náklady spojené s vrácením zboží.)


b) Práva a povinnosti unitedprint.com Česko s.r.o.

Odstoupíte-li platně od smlouvy, unitedprint.com Česko s.r.o.Vám vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání, které jsme od Vás přijali, a to stejným způsobem, pokud se s Vámi nedohodneme na jiném způsobu vrácení peněžních prostředků. Jestliže jste zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který unitedprint.com Česko s.r.o.nabízí, vrátíme Vám náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Nejsme však povinni vrátit Vám přijaté peněžní prostředky dříve, než nám zboží přčedáte nebo prokážete, že jste nám zboží odeslal.


III. Výrobky a jejich vlastnosti

Popis výrobku a jeho vlastností si mùžete zobrazit a vytisknout pomocí pøíslušné ikony. Ceny jsou uvedeny vždy konkrétnì pro každý jednotlivý výrobek. Ceny jsou uvádìny bez / s DPH. Nezávaznou nabídku si mùžete vytisknout pomocí pøíslušných ikon.


IV. Informace k jazyku smlouvy

Nedohodneme-li se s Vámi jinak, je smluvním jazykem èeština. Podrobnosti ke smluvním povinnostem a k poskytování záruky jsou uvedeny v Obchodních podmínkách spoleènosti unitedprint.com Česko s.r.o.


V. Technický průběh uzavření smlouvy

Ke vzniku smlouvy mezi Vámi a společností unitedprint.com Česko s.r.o. dojde tak, že na portále infowerk.com vyberete polygrafické výrobky resp. polygrafické potřeby a uvedete veškeré údaje, které jsou pro vytvoření objednávku vyžadovány.

Na následující stránce můžete opětovně zkontrolovat uvedenou charakteristiku a údaje. Po důkladné kontrole veškerých údajů můžete pomocí ikony „Koupit“ odeslat závaznou objednávku.

Do okamžiku stisknutí ikony „Koupit“ máte kdykoliv možnost proces objednávky pomocí uzavření okna ukončit. Před stisknutím ikony „Koupit“ je potřebné potvrdit předložené informace pro zákazníky a Všeobecné obchodní podmínky společnosti . Potvrzení provedete pomocí zaškrtnutí potvrzujícího pole. Předložené informace pro zákazníky a Všeobecné obchodní podmínky společnosti mohou být před stisknutím ikony „Koupit“ uloženy.

O podrobnostech ve vztahu k platbě a doručení můžete následně rozhodnout pomocí volby způsobu platby a způsobu doručení. Jestliže se rozhodnete pro platbu formou bankovního převodu, musíte vytisknout stránku s převodním příkazem, a zaslat nám vytisknutý a vyplněný formulář včetně Vašeho podpisu. Přeprava zboží bude zahájena až po obdržení originálního a kompletně vyplněného formuláře včetně Vašeho podpisu.

Příjem objednávky Vám bude obratem potvrzen po obdržení objednávky emailovou zprávou. K závaznému uzavření smlouvy dojde v okamžiku, kdy naše společnost objednávku výslovně akceptuje a potvrdí Vám toto e-mailem. Potvrzení o uzavøené smlouvì obdržíte nejpozdìji s dodáním objednaného zboží.


VI. Informace k uložení smlouvy

Naše společnost ukládá pro účely zpracování zakázky údaje o objednávce a Vaše osobní údaje. Veškeré námi v souvislosti s objednávkou ukládané informace o objednávce, osobní údaje a příslušné Informace pro zákazníka a Všeobecné obchodní podmínky společnosti obdržíte společně s potvrzením objednávky. Tuto emailovou zprávu si můžete uložit, abyste tyto data měli kdykoliv k dispozici. Údaje o objednávce a Vaše osobní údaje jsou kromě toho kdykoliv zobrazitelné v zákaznickém profilu. Kromě toho se neukládají žádné další údaje ke smlouvě.


VII. Informace k ochraně osobních údajů

Osobní údaje, které během objednávky poskytnete (jako např. jméno, adresa, platební údaje) používáme výhradně pro účely splnění smlouvy. Po odeslání Vaší objednávky dochází dále k dalšímu zpracování zakázky naší mateřskou společností unitedprint.com SE, Friedrich-List-Straße 3, 01445 Radebeul, které v rámci objednávky uvedené osobní údaje předáváme, a která je správcem osobních údajů.

Zboží doručujeme pomocí zásilkové služby (DPD), DB Schenker a DHL. Příslušná doručovací služba obdrží informace o Vašich osobních údajích pouze, pokud to je pro účely doručení nutné.

Naše společnost bude zároveň Vaši e-mailovou adresu používat pro účely zasílání informací o nových produktech. Pokud nebudete mít v budoucnu dále zájem přes uvedenou emailovou adresu přijímat informace o nových produktech a ostatních novinkách z naší nabídky, můžete toto nastavení změnit ve Vašem zákaznickém profilu nebo pomocí možnosti uvedené v každé emailové zprávě. Dále máte možnost zobrazit Vámi poskytnuté osobní údaje, tyto měnit nebo mazat. Tímto nevznikají žádné další náklady, kromě těch, které musíte vynaložit u Vašeho poskytovatele internetových služeb.

Jako subjekt osobních údajù máte ve smyslu zákona právo vyslovit svùj nesouhlas s využitím Vašich osobních údajù pro úèely nabízení obchodu a služeb resp. pro reklamní úèely. Vedle toho máte právo na informace o zpracování Vašich osobních údajù. Máte také právo na provedení opravy, doplnìní nebo likvidaci osobních údajù.


Máte-li dotazy k ochranì osobních údajù, mùžete se obrátit na našeho firemního zmocnìnce pro ochranu osobních údajù, pana Dr. Sebastiana Krasku na níže uvedenou kontaktní adresu:

unitedprint.com Česko s.r.o.

Dr. Sebastian Kraska

Pod Dráhou 1637/4

170 00 Praha 7

ServiceCall: 224245186

E-mail: [email protected]


VIII. Závěr

Tyto Informace pro zákazníky a Všeobecné obchodní podmínky společnosti můžete uložit a prohlížet kdykoliv i bez připojení k internetu. Pro otevření takového souboru potřebujete pouze program, který dokáže číst textové soubory.


B. Všeobecné obchodní podmínky


§ 1 Uvodní ustanovení

(1) Společnost unitedprint.com Česko s.r.o., se sídlem International Business Center

Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 (dále jen unitedprint.com) nabízí prostřednictvím internetového portálu infowerk.com polygrafické výrobky resp. polygrafické potřeby.

(2) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) se vztahují na veškeré objednávky, které byly provedeny přes internetový portál infowerk.com, a platí ve smluvních vztazích mezi unitedprint.com a všemi zákazníky, včetně smluvních vztahů se spotřebiteli. Tyto Podmínky výslovně stanoví, která ustanovení se na smluvní vztah se spotřebitelem neuplatní.

(3). Všeobecné obchodní podmínky zákazníka se na smluvní vztah mezi unitedprint.com a zákazníkem neuplatní.


§ 2 Vymezení základních pojmů

Ve smyslu těchto Podmínek je nebo jsou

1. „Polygrafické výrobky dle klientské specifikace“ - takové polygrafické výrobky, u kterých zákazník sám vytvoří s pomocí nástrojů na internetovém portálu infowerk.com konečnou podobu výrobku, jako např. vizitky, letáky, pohledy a plakáty;

2. „Polygrafické výrobky“ - takové potisknuté předměty, u kterých zákazník vybírá z jedné z nabízených možností;

3. „Polygrafické potřeby“ - takové zboží a předměty, které jsou potřebné pro tisk, jako např. papír, barvy a laky;

4. „Spotřebitel“ - dle § 419 Občanského zákoníku je spotřebitelem každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná;

5. „Podnikatel“ - dle § 420 Občanského zákoníku každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele;

6. „Právnické osoby“ - jsou korporace, nadace a ústavy;

7. „Plnění“ - veškeré poskytování služeb a dodávky zboží;

8. infowerk.com - webové stánky, pomocí kterých unitedprint.com nabízí své zboží a služby;

9. „Registrace“ - přihlášení k časově neomezenému používání webové stránky infowerk.com pomocí vytvoření uživatelského účtu;

10. „Návštěvnický přístup“ - přihlášení k dočasnému užití po dobu vytvoření objednávky na infowerk.com bez zřízení uživatelského účtu;

11. „Heslo“ - zákazníkem zvolená kombinace čísel a/nebo písmen, která umožňuje po provedené registraci, nebo při návštěvnickém přístupu v kombinaci s emailovou adresou, odesílat objednávky přes infowerk.com;

12. „Účet“ - uživatelský účet zákazníka, ke kterému získá zákazník po zadání emailové adresy a hesla přístup;

13. „Vizuální náhled“ - digitální náhled tisku dle poskytnutých tiskových dat, a tudíž simulace výsledného tisku s pouze minimálními barevnými odchylkami;

14. „Kontrolní výtisk“ - digitální výtisk provedený dle kvalitativního standardu DIN ISO 12647 dle poskytnutých tiskových dat;

15. „Pracovní dny“ - pondělí až pátek, s výjimkou státních svátků;

16. „Běžná obchodní doba“ - pondělí až pátek od 9 do 18 hodin.

17. „Fixní závazek“ - byla-li ve smlouvě ujednána přesná doba plnění a vyplývá-li ze smlouvy nebo z povahy závazku, že zákazník nemůže mít na opožděném plnění zájem.


§ 3 Registrace a návštěvnický přístup

(1) Zboží a služby společnosti unitedprint.com může zákazník objednávat na základě registrace nebo zřízení návštěvnického přístupu na infowerk.com:

a)K registraci zákazníka dochází po zadání potřebných informací do příslušného online formuláře. K registraci dojde po stlačení ikony „Dokončit registraci“. Dokončením registrace vytvoří zákazník svůj trvalý účet. Pomocí návštěvnického přístupu získá zákazník možnost objednávat služby od společnosti unitedprint.com, aniž by se trvale registroval.

b)Pro účely vytvoření návštěvnického přístupu zadá zákazník do příslušného online formuláře svou emailovou adresu, která musí být platná až do úplného splnění případné smlouvy. Při následujícím přihlášení pomocí návštěvnického přístupu musí zákazník svá data opětovně zadat.

(2) Společnost unitedprint.com je oprávněna zamítnout registraci nebo zřízení návštěvnického přístupu bez uvedení důvodu.


§ 4 Komunikace se zákazníkem

(1) Komunikace mezi unitedprint.com a zákazníkem probíhá výměnou elektronické pošty (komunikace pomocí e-mailu). Zákazník je povinen zajistit příjem elektronické pošty. Zákazník má povinnost uvést svou e-mailovou adresu nejpozději při zadání objednávky, a je povinen pravidelně kontrolovat svou příchozí elektronickou poštu. Zákazník je povinen ohlásit společnosti unitedprint.com každou změnu emailové adresy. Zákazník nesmí ve svém e-mailovém uživatelské nastavení resp. ve své e-mailové schránce provádět žádná nastavení, která by zmařila příjem e-mailových zpráv, nebo která by vedla k tomu, že by se zákazník o příchozích e-mailových zprávách nedozvěděl (např. změna nastavení spamového filtru).

(2) Strany se mohou dohodnout i na jiné než elektronické komunikaci (písemná, ústní komunikace, komunikace faxem).


§ 5 Uzavření smlouvy

(1) Pro účely vytvoření objednávky vybere zákazník nejprve individuální produkt, u polygrafického výrobku dle klientské specifikace provede zákazník s pomocí dostupných nástrojů na internetovém portále infowerk.com výběr vzhledu, vyplní online formulář, který se následně zobrazí, ověří na následně zobrazené přehledové stránce správnost svých údajů a ukončí proces objednávky potvrzením ikony „Koupit“. Uspěšným ukončením procesu objednávky dává zákazník unitedprint.com závaznou objednávku.

(2) Zákazník je svou objednávkou vázán do uplynutí druhého pracovního dne, který následuje po dni doručení objednávky. Pokud je objednávka úspěšně doručena, obdrží zákazník e-mail, ve kterém společnost unitedprint.com doručení objednávky potvrdí (potvrzovací e-mail). Současně zákazník také obdrží veškeré potřebné informace k objednávce a produktu.

(3) Potvrzovací e-mail dle § 6 odstavec (2) Podmínek neznamená, že společnost unitedprint.com objednávku od zákazníka přijala a že smlouva vznikla. K přijetí objednávky ze strany unitedprint.com a tedy k uzavření smlouvy mezi unitedprint.com a zákazníkem dojde až poté, co společnost unitedprint.com objednávku zákazníka výslovně akceptuje.

(3) Zákazník může proces objednávky přerušit kdykoliv, a to pomocí uzavření okna prohlížeče. Přehledová stránka, která se zobrazí před dokončením objednávky, umožňuje zákazníkovi provést kontrolu údajů na případné chyby. V případě nalezení chybných údajů, může zákazník provést pomocí ikony „Změnit objednávku“ opravu nalezených chyb.

(4) Nedohodnou-li se strany jinak, je možno smlouvu uzavřít pouze v českém jazyce. Společnost unitedprint.com objednávku zákazníka uloží a zákazníkovi odešle potvrzovací e-mail. Společnost unitedprint.com může zákazníkovi poskytnout na základě písemné žádosti zákazníka, kopii objednávky, zákazník je však povinen uhradit s tím vzniklé náklady.


§ 6 Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy

(1) Dle § 1829 mají spotřebitelé následující právo na odstoupení od smlouvy:

Poučení spotřebitele o právu odstpoupit od smlouvy

Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodů písemným oznámením ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy.

Jde-li však o kupní smlouvu, může spotřebitel od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, a v případě dodání zboží po částech, ve lhůtě 14 dnů od převzetí poslední dodávky zboží.

Pro zachování lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, aby spotřebitel odeslal oznámení o odstoupení nebo příslušné zboží poslední den lhůty pro odstoupení.

Ve smyslu § 1837 Občanského zákoníku však spotřebitel není oprávněn odstoupit od smlouvy v případě dodávek zboží, které bylo upraveno podle jeho přání nebo pro jeho osobu (polygrafické výroby, které jsme vytvořili na základě Vayší specifikace).

Pro účely odstoupení se rozumí písemným oznámením oznámení zaslané dopisem, faxem nebo e-mailem na následující kontaktní údaje:

adresát: unitedprint.com Česko s.r.o.

adresa: Pod Dráhou 1637/4, 170 00 Praha 7

Fax : 242245271

E-mail: [email protected]


Důsledky odstoupení od smlouvy


a) Práva a povinnosti spotřebitelel:

V případě platného odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen zaslat nebo předat zboží unitedprint.com v původním stavu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Spotřebitel je dále povinen uhradit hodnotu toho, o co se hodnota zboží snížila v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Spotřebitel odpovídá zejména za snížení hodnoty zboží v důsledku jiného nakládání, než je běžné ověření vlastností a funkčnosti, kterým se rozumí testování a zkoušení příslušného zboží, tak jak by to bylo možné provést v kamenném obchodě za běžných podmínek.

V případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb, a za podmínky, že s plněním smlovuy započala na spotřebitelovu výslovnou žádost před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí spotřebitel poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

Spotřebitel má povinnost poskytnout příslušnou náhradu ve lhůtě 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

Ve smyslu § 1820 odst. 1 písmeno g) Občanského zákoníku nese spotřebitel přímé náklady spojené s vrácením zboží. Zboží, které nelze odeslat zásilkovou službou u spotřebitele po dohodě vyzvedneme.

b) Práva a povinnosti unitedprint.com

Odstoupil-li spotřebitel platně od smlouvy, unitedprint.com vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, spotřebiteli všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání, které od spotřebitele přijal, a to stejným způsobem, pokud se strany nedohodnou na jiném způsobu vrácení peněžních prostředků. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který unitedprint.com nabízí, vrátí spotřebitel unitedprint.com náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Společnost unitedprint.com však není povinna vrátit spotřebiteli přijaté peněžní prostředky dříve, než spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží unitedprint odeslal.

(2) Právo na odstoupení od smlouvy dle § 6 se neuplatní u právnických osob a fyzických osob – podnikatelů.


§ 7 Zboží a služby společnosti unitedprint.com Česko s.r.o.

(1) Rozsah zboží a služeb, které společnost unitedprint.com v rámci smlouvy se zákazníkem poskytne, vyplývá z objednávky zákazníka a její výslovné akceptace ze strany unitedprint.com ve smlyslu § 5 odstavec (3) Podmínek, tj. z uzavřené smlouvy, a případných dohodnutých změn a dodatků ke smlouvě. Změnu smlovuy lze provést pouze uzavřením dodatku ke smlouvě. Žádost o změnu smlouvy musí zákazník zaslat společnosti unitedprint.com písemně, unitedprint.com však není povinna žádosti zákazníka vyhovět.

(2) Výroba polygrafických výrobků se provádí, vyjma zvláštních dohod se zákazníkem, dle standardizace, která byla stanovena Výzkumným ústavem polygrafického průmyslu (FOGRA) společně se Spolkovým svazem pro tisk a média (bvdm) a DIN ISO 12647. Dohodnuty jsou následující tolerance:

- pro střih 1 mm,

- pro drážkování 1 mm a

- pro sešívání 1 mm.

(3) Zákazník bere na vědomí, že při výrobě polygrafických výrobků mohou vznikat drobné barevní a materiální odchylky. To platí i pro odchylky barev a materiálu ve srovnání s dřívějšími zakázkami. Odchylky, které nejsou odchylné od popisu výrobku, a které se nacházejí v rámci dohodnutého kvalitativního standardu, tolerancí a barevných odchylek, mohou vyplývat mimo jiné ze změny dodavatele materálu, změny materiálu nebo změn ve výrobě, a nemohou být reklamovány na základě odchylek od již provedených zakázek.

(5) Společnosti unitedprint.com nevznikají žádné povinnosti opatřit si potřebná data pro provedení zakázky. Není-li stanoveno jinak, je zákazník povinnen data pro provedení zakázky unitedprint.com poskytnout a poskytnout i další nutnou součinnost.

(6) U polygrafických potřeb je ke každému výrobku přiřazen detailní popis vlastností výrobku a jeho vlastností včetně upozornění na zpracování a bezpečnost. Obsah jednotlivých informací o výrobcích se stane v případě uzavření smlouvy její součástí. Informace o výrobcích mohou být zobrazeny jednak z obecné nabídky společnosti unitedprint.com nebo přímo z nákupního koše. Informace o výrobcích jsou na internetových stránkách k dispozici i v tisknutelném pdf souboru. Informace o výrobcích obsahují i údaje o tolerančních hodnotách, které jsou v této oblasti posytnování zboží a služeb běžné. Toleranční hodnoty se vztahují u papíru především na množství, váhu, rozměry a střih. Ve vztahu k případným tolerancím barev platí jednotlivé podmínky a měřené hodnoty, které jsou uvedeny v informacích o výrobku.

(7) Barvy a laky mají z pravidla omezenou stálost. Barvy a laky mají takové vlastnosti, že jsou vhodné pro obvyklý tisk. Jestliže požaduje zákazník použití barev a laků na ne zcela běžný podklad nebo pro mimořádné použití, důrazně se doporučuje, aby si zákazník vhodnost těchto barev a laků předem ověřil. Další podrobnosti vyplývají z popisu výrobku.


§ 8 Tisková data

(1) Společnost unitedprint.com vyřizuje veškeré objednávky výhradně na základě tiskových dat předložených zákazníkem. Tato data musí být předána výhradně ve formátech a ve specifikacích uvedených v informacích pro zákazníky, především v těch, které jsou uvedeny pod ikonou „Tisková data“. Uvede-li zákazník takový formát dat či specifikaci pro zhotovení zboží, které nejsou obsaženy v nabídce, nelze zajistit, že bude tisk bezchybný. Zákazník musí zajistit, že má k dispozici kopie tiskových dat, jelikož tisková data budou po dokončení polygrafických výrobků společností unitedprint.com smazány.

(2) Zákazník se zavazuje, že nebude odesílat společnosti unitedprint.com data s obsahem pornografickým, pravicově extremistickým, levicově extremistickým, rasistickým, diskriminujícím, ohrožujícím východu mladistvých, nebo porušujících právní předpisy. Poruší-li zákazník tyto povinnosti, je společnost unitedprint.com oprávněna smlouvu okamžitě vypovědět. Další práva a nároky zůstanou nedotčena.

(3) Zákazník je povinen tisková data před jejich předáním společnosti unitedprint.com důkladně zkontrolovat, zda jsou vhodná pro provedení požadované zakázky.

(4) V případě vzniku nároků třetích osob z důvodu porušování jejich práv tiskovými daty dodanými zákazníkem, nebo z důvodu porušení jejich práv použitím těchto tiskových dat ze strany unitedprint.com k vytvoření výrobků, zprostí zákazník společnost unitedprint.com od všech těchto nároků třetích osob. Zákazník zároveň nese veškeré vzniklé náklady, které společnosti unitedprint.com z těchto důvodu nebo z důvodu odstranění takového protiprávního jednání vzniknou. Toto platí především pro porušení autorských, jakož i jiných práv třetích osob. Zákazník zejména uhradí unitedprint.com vzniklé náklady na právní obranu (náklady na právní zastoupení, soudní výlohy). Povinnosti zákazníka dle tohoto odstavce se vztahují i na případné subdodavatele unitedprint.com, kteří mohou v rámci plnění smluvy s unitedprint.com spolupracovat. Veškerá ostatní práva unitedprint.com, jakož i právo na náhradu škody, zůstávají nedotčena. Zákazník musí případně prokázat, že společnosti unitedprint.com nevznikly žádné nebo pouze zanedbatelné náklady.


§ 9 Kontrola tiskových dat společností unitedprint.com

(1) Společnost unitedprint.com je povinna kontrolovat tisková data pouze v rozsahu, který vyplývá z údajů, které společnost unitedprint.com získá v rámci plnění smlouvy (tzv. „kontrola dat“). Jestliže společnost unitedprint.com zjistí vadu tiskových dat, informuje zákazníka. Zákazník je poté povinen tisková data opravit.

(2) Opakovaná kontrola tiskových dat společností unitedprint.com není prováděna. Důsledky případných chyb polygrafických výrobků v důsledku chybných tiskových dat nese výhradně zákazník.

(3) Společnost unitedprint.com je oprávněna, nikoliv však povinna, kontrolovat případný rozpor dat se zákazem dle § 9 odst. (2) Podmínek.


§ 10 Konverze, barevné profily při použití vlastních tiskových dat, barevné profily při použití programu freedesign

(1) Společnost unitedprint.com není povinna provádět konverzi tiskových dat z jiného než dohodnutého formátu. Na výslovné přání zákazníka budou v jednotlivých případech zpracovány i jiné formáty. Ke konverzi dojde na vlastní nebezpečí zákazníka. Konverzí vzniká riziko, že dojde ke ztrátě dat nebo, že budou zobrazeny jinak než ve výchozím formátu.

(2) Nejsou-li tisková data předložena v režimu CMYK, dojde ke zpracování pouze na vlastní nebezpečí zákazníka. Při převodu dat formátu RGB nebo ICC barevných profilů dojde přirozeně k barevným odchylkám oproti originálu.

(3) Při použití tiskových dat, která byla vytvořena v programu freedesign, dojde ke zpracování tiskových dat v jiném než RGB barevném profilu pouze na vlastní nebezpečí zákazníka. Při převodu dat formátu RGB nebo ICC barevných profilů dojde přirozeně k barevným odchylkám oproti originálu.


§ 11 Korektura

(1) Zákazník může vyžadovat za úplatu vytvoření kontrolního výtisku a vizuálního náhledu dat. Kontrolní výtisk, který se vytváří digitálním tiskem, je předběžná barevná simulace tiskového výsledku na papíře. Toto platí podmínečně i u vizuálního náhledu dat na obrazovce. Společnost unitedprint.com se snaží kontrolní výtisky co nejvíce přiblížit originálu.

(2) V případě, že zákazník neshledá žádné vady na kontrolních výtiscích, je z důvodu zamezení prodlev při dodávce povinen dát obratem pokyn k tisku. Pokynem k tisku potvrzuje zákazník tisková data ve formě, která je zobrazena na kontrolním výtisku dle dohodnutého kvalitativního standardu, tolerancí a barevných odchylek.

(3) Pokud zákazník kontrolní výtisk odmítne, musí společnosti unitedprint.com zaslat přepracovaná tisková data (součinnost zákazníka). V tomto případě začíná zákazníkem zvolená dodací lhůta běžet znovu od okamžiku doručení přepracovaných dat.

(4) Drobné odchylky, které nevedou k odchylkám oproti popisu produktu, a které splňují dohodnuté kvalitativní standardy, tolerance, a barevné odchylky, mohou vznikat z důvodu změny dodavatele, změny materiálu nebo změny ve výrobním procesu, a nemohou být na základě odchylky od kontrolních výtisků nebo dřívějších zakázek reklamovány.


§ 12 Cena a přepravní náklady

(1) Ceny za zboží a služby poskytované společností unitedprint.com jsou uvedeny na internetových stánkách společnosti unitedprint.com. Konkrétní cena za objednané zboží a služby plyne z přehledu, který se zobrazí zákazníkovi před dokončením objednávky, jakož i z potvrzení objednávky (ze smlouvy) a případně z dohodnutých změn smlouvy a jejích dodatků.

(2) Uvedené ceny obsahují balení a zákonnou daň z přidané hodnoty, pokud z přehledu před dokončením objednávky, jakož i potvrzení objednávky a případně z dohodnutých změn smlouvy a jejich dodatků nevyplývá něco jiného. U produktů, které jsou poskytovány zdarma, nese náklady na doručení zákazník.


§ 13 Fakturace a platba

(1) Společnost unitedprint.com zasílá daňové doklady výhradně elektronicky.

(2) Jestliže je dohodnuta platba předem, je zákazník povinen platbu provést nejpozději během sedmi dnů po doručení potvrzení objednávky. Poskytne-li společnost unitedprint.com dodatečné služby, které nebyly uhrazeny zákazníkem předem, bude platba provedena formou převodu na účet unitedprint.com na základě vystaveného daňového dokladu.

(3) Daňové doklady musí být po jejich vystavení uhrazeny v plné výši a lhůtě splatnosti uvedené na daňovém dokladu.

(4) Je-li zákazník dlužen platbu z několika smluv a neurčí-li při plnění, na kterou smlouvu plní, započte unitedprint.com plnění nejprve na závazek, o jehož splnění unitedprint.com zákazníka již upomenul, jinak na závazek nejdříve splatý.

(5) Jestliže již vznikly společnosti unitedprint.com jiné náklady a / nebo právo na úroky, je společnost unitedprint.com oprávněna platbu započítat postupem dle § 14 odstavec (4) Podmínek nejprve na vzniklé náklady, následně na úroky a v poslední řadě na hlavní plnění, ledaže by se jednalo o spotřebitele. V případě spotřebitele započte unitedprint.com plnění vždy nejprve na hlavní plnění, poté na úroky a nakonec na další vzniklé náklady.

(5) Pohledávka se považuje za uhrazenou až v okamžiku připsání peněžních prostředků na účet společnosti unitedprint.com.

(6) V případě, že společnosti unitedprint.com vzniknou náklady na poplatky za přijatou platbu, je zákazník povinen tyto náklady společnosti unitedprint.com uhradit, ledaže se zákazník povinnosti k náhradě nákladl zprostí.

(7) Při prodlení s platbou bude za každou oprávněnou upomínku účtován paušální poplatek ve výši 5,00 €.


§ 14 Termíny, lhůty, odevzdání zboží a prodlení

(1) Lhůty se počítají pouze v pracovních dnech. Lhůta pro dodání zboží počíná běžet od okamžiku vzniku smlouvy ve smyslu § 6 odstavec (3) Podmínek, a pokud závisí plnění unitedprint.com na součinnosti zákazníka, pak od ode dne poskytnutí součinnosti zákazníkem. Součinností zákazníka se rozumí včasná, úplná a řádná součinnost zákazníka, včetně předání vhodných tiskových dat, poskytnutí pokynu k tisku, jakož i příjem platby resp. u plateb kreditní kartou blokaci platby vydavatelem kreditní karty, ledaže by byla výjimečně dohodnuta platba na základě daňového dokladu.

(2) Jestliže společnost unitedprint.com zjistí, že lhůta pro splnění zakázky nemůže být z její strany splněna, bude zákazníka o této skutečnosti informovat emailovou zprávou. V případě, že si zákazník přeje uzavřít fixní závazek, musí toto zákazník nejpozději před dokončením objednávky v příslušném poli „Poznámky“ uvést.

(2) Má-li unitedprint.com zboží zákazníkovi odeslat, dojde k odevzdání zboží zákazníkovi okamžikem předání zboží prvnímu dopravci k přepravě, ledaže je zákazník spotřebitel. Je-li zákazník spotřebitel, použije se předchozí věta pouze tehdy, pokud dopravce určil zákazník, aniž mu byl dopravce ze strany unitedprint.com nabídnut; v opačném případě je zboží spotřebiteli odevzdáno, až jej dopravce spotřebiteli předá.

(3) Je-li unitedprint.com v prodlení se splněním svého závazku z důvodu vyšší moci a / nebo z důvodu skutečností, které společnosti unitedprint.com výkon plnění nejen dočasně ztěžuje nebo dokonce znemožňuje, je společnost unitedprint.com oprávněna splnění svého zakázku odložit po dobu stavu, který ji splnění zakázky znemožňuje, a to včetně doby na případné opětovné zavedení výroby. K výše uvedeným událostem patří především veškeré provozní poruchy, potíže s pořizováním materiálu nebo energií, zpoždění dodávek, stávky, úřední uzavření provozu, nesprávné nebo pozdní dodávky od dodavatelů, za které neodpovídá společnost unitedprint.com. V případě trvalých omezení je společnost unitedprint.com oprávněna od části smlouvy, která nebyla splněna odstoupit. V případě, že omezení přetrvává po dobu delší než 2 měsíce, je zákazník oprávněn od smlouvy nebo její nesplněné části odstoupit. Tento odstavec se neuplatní na smluvní vztahy se spotřebiteli.


§ 15 Dodání a přechod nebezpečí škody na věci

(1) Pro smluvní vztahy se zákazníky, kteří nejsou spotřebitelé, platí:

a) Nebezpečí škody na věci přechází na zákazníka s předáním zboží pervnímu dopravci (rozhodující je zahájení nakládání zboží). To platí nezávisle na tom, kdo hradí přepravní náklady. Zpozdí-li se odeslání nebo příjem zboží z důvodů na straně zákazníka, přechází nebezpečí škody na věci na zákazníka dnem, kdy bylo zboží připraveno k přepravě a společnost unitedprint.com tuto skutečnost zákazníkovi oznámila.

b) Na žádost zákazníka může být zásilka na jeho náklady ze strany společnosti unitedprint.com pojištěna proti pojistitelným škodám. Zákazník musí o této volbě společnost unitedprint.com informovat nejpozději před dokončením objednávky.

c) Vrátí-li se zásilka jako nedoručitelná, není společnost uniteprint.com povinna zásilku pro zákazníka skladovat, ledaže zákazník za nedoručení zásilky neodpovídá. Společnost unitedprint.com je oprávněna po ověření, že přeprava řádně proběhla, zákazníka informovat, že po uplynutí přiměřené lhůty k vyzvednutí, zásilku zničí nebo použije jiným způsobem. Nárok na odměnu společnosti uniteprint.com zůstane nedotčen, pokud zásilka nemohla být použita jiným způsobem. Rizika škody na věci při dočasném uskladnění nese zákazník.

d) Náklady na skladování po přechodu nebezpečí škody na věci nese zákazník. Náklady na skladování společností unitedprint.com jsou stanoveny ve výši alespoň 0,25% fakturované hodnoty za objednané zboží za každý započatý týden skladování, minimálně ovšem ve výši 3,00 € / m2 za kalendářní měsíc. Převyšují-li skutečné náklady na skaldování minimální náklady dle předchozí věty, je unitedprint.com oprávněna požadovat doplacení rozdílu.

(2) Jestliže je zákazníkem spotřebitelem, přechází nebezpečí škody na věci na zákazníka v okamžiku odevzdání zboží zákazníkovi.

(3) Pokud bylo dohodnuto, že zboží bude zákazníkem u společnosti unitedprint.com převzato, připraví společnost unitedprint.com zboží k převzetí na dohodnuté adrese a informuje o této skutečnosti zákazníka. Zboží musí být zákazníkem převzato během do týdne po doručení oznámeni, že zboží je připraveno k vyzvednutí. Jestliže dojde ze strany zákazníka k prodlení s převzetím zboží, je společnost uniteprint.com oprávněna zákazníkovi stanovit přiměřenou dodatečnou lhůtu, po jejímž uplynutí zásilku zákazníkovi odešle na jeho náklady. Společnost unitedprint.com zákazníka upozorní na právní důsledky nedodržení ani dodatečné lhůty pro vyzvednutí zboží. Další nároky společnosti unitedprint.com jako např. úhrada nákladů na skladování zůstanou nedotčeny.

(4) Společnost unitedprint.com je oprávněna poskytnout pouze částečné plnění, pokud je částečné plnění v souladu s účelem smlouvy, dodání zbylého zboží je zajištěno a zákazníkovi tak nevzniknou žádné významné náklady (vyjma případů, kdy společnost unitedprint.com tyto vícenáklady převezme). Jestliže je zákazníkem spotřebitel platí předchozí věta 1 s výjimkou, že unitedprint.com uhradí veškeré dodatečné náklady (např. přepravní náklady).


§ 16 Přechod vlastnického práva

(1) Vlastnické právo ke zboží přechází až úplným zaplacením kupní ceny (výhrada vlastnického práva).

(2) U smluv se zákazníkem, který není spotřebitelem, platí dále následující ustanovení:

a) Zpracování zboží, u kterého platí výhrada vlastnického práva, probíhá vždy pro unitedprint.com, unitedprint.com však nevzniká povinnost k poskytnutí úplaty. Zanikne-li vlastnictví ke zboží společnosti unitedprint.com zpracováním, je již nyní dohodnuto, že nová věc, vzniklá zpracovním zboží unitedprint.com, se nachází ve spoluvlastnictví unitedprint.com a zákazníka, a to v poměru podle hodnoty zpracovaného zboží unitedprint.com a ostatního zpracovaného zboží. Zákazník skladuje majetek společnosti uniteprint.com bezúplatně.

b) Zboží, které je ve spoluvlastnictví společnosti unitedprint.com a zákazníka, se bude následně označovat jako zboží s výhradou vlastnického práva. Zákazník je oprávněn takové zboží v rámci běžné obchodní činnosti zpracovávat a prodávat, a to za předpokladu, že není v prodlení s úhradou kupní ceny ze smlouvy s k unitedprint.com. K běžné obchodní činnosti patří taková opatření, která neporušují jiná práva společnosti unitedprint.com. Zákazník se zavazuje k takovému zboží nezřídit zástavní právo nebo zajišťovací převod vlastnického práva.

c) Veškeré budoucí pohledávky z případného prodeje nebo jiných právních důvodů (pojištění, náhrada škody) ve vztahu ke zboží ve spoluvlastnictví unitedprint.com a zákazníka postupuje zákazník tímto v plném rozsahu na společnost unitedprint.com. unitedprint.com není oprávněna tyto pohledávky uplatňovat po dobu, kdy není zákazník v prodlení s úhradou svých závazků ve vztahu k unitedprint.com.

d) unitedprint.com zplnomocňuje zákazníka, aby přijímal plnění ze vzniklých pohledávek na jeho účet a jeho vlastním jménem. Toto zplnomocnění může být odvoláno v případě prodlení zákazníka s úhradou jeho závazků.

e) V případě požadavku třetích osob na vydání zboží ve spoluvlastnictví unitedprint.com (především zástavy) upozorní zákazník takovou třetí osobu na spoluvlastnické právo společnosti unitedprint.com a upozorní společnost unitedprint.com, aby mohla hájit svá vlastnická práva.

f) unitedprint.com se může vzdát na žádost zákazníka svého zajištění dle § 17 odstavec (2) Podmínek, pokud hodnota zajištění přesahuje celkovou hodnotu zajištěných pohledávek o více než 20%. Rozhodnutí o tom, které konkrétní zajištění bude uvolněno, podléhá rozhodnutí společnosti unitedprint.com.

g) pokud dojde k jednání, které je v rozporu se smlouvou, především v případě prodlení platby ze strany zákazníka, je unitedprint.com oprávněna vyžadovat vydání zboží a / nebo věci ve spoluvlastnictví zákazníka a unitedprit.com. Tím končí právo zákazníka na užívání zboží unitedprint.com a / nebo věci ve spoluvlastnictví unitedprint.com. Výpověď nebo odstoupení od smlouvy tím nejsou dotčeny.


§ 17 Jednostranný zápočet pohledávek a postoupení práv a povinností ze smlouvy

(1) Zákazník, který není spotřebitelem, není oprávněn provést jednostraný zápočet svých pohedáve ze smlouvy proti pohledávkám unitedprint.com.

(2) Zákazník není oprávněn převést práva a povinnosti nebo postoupit phledávky ze smlouvy bez předchozíhzo písemného souhlasu unitedprint.com. .


§ 18 Záruka

(1) Reklamace vad jsou vyloučeny, pokud byly vady způsobeny zákazníkem, například předání chybných, neúplných nebo jiným způsobem nesprávných tiskových dat.

(2) U dodávek zboží platí tolerance ve výši 5% objednaného zboží. Do této hodnoty se započítává i vadný tisk a jiné, v průběhu výroby vzniklé, odstřižky, které nebudou vytříděny.

(3) Zákazník je povinen každou dodávku zboží při převzetí řádně zkontrolovat a oznámit vady zboží neprodleně po jejich zjištění unitedprint.com; vady, které lze zjistit kontrolou zboží při jeho převzetí (tj. zejména dodávka jiného zboží, než objednaného zboží, odchylky od množství) je zákazník povinen oznámit unitedprint.com nejpozději do 14 dnů po doručení zboží, a to písemně (emailem nebo pomocí faxu). Po uplynutí této lhůty se považuje dodávka zboží za bezvadnou. Případné oznámení vad zboží nezbavuje zákazníka povinnosti zaplatit za zboží kupní cenu řádně a včas.

(4) Při oprávněných reklamacích vad zboží, má zákazník nároky z odpovědnosti za vady spočívající v právu požadovat na unitedprint.com dodávku chybějícího množství, případně výměnu zboží. V případě nemožnosti výměny zboží, nebo má-li dodatečná dodávka zboží vady, má zákazník právo odstoupit od smlouvy nebo právo na poskytnutí slevy.

(5) Nároky z odpovědnosti za vady nevznikají v případě drobných odchylek od dohodnutých vlastností a při drobných omezení užívání (u polygrafických výrobků a potřeb se uplatní tolerance).


§ 19 Odpovědnost za škodu

1) Odpovědnost za škodu ve vztahu k zákazníkům, kteří jsou právnickými osobami nebo fyzickými osobami - podnikateli:

a)unitedprint.com odpovídá za škodu způsobenou těmto zákazníkům porušením svých povinností v rozsahu dále uvedeném, pokud společnost unitedprint.com neprokáže, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli.

b)Odpovědnost za škodu unitedprit.com je omezena do výše ceny uhrazené zákazníkem ze smlouvy, ze které plyne odpovědnost unitedprint.com za škodu.

c)Unitedprint.com odpovídá pouze za předvídatelné škody a smluvní strany shodně prohlašují, že výše předvídatelné škody odpovídá výši jak je omezena výše. Vylučuje se právo zákazníka na úhradu ušlého zisku.

(2) Odpovědnost unitedprint.com za škodu vůči spotřebiteli se řídí Občanským zákoníkem.

(3) Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku upravují ustanovení § 2939 až § 2943 Občanského zákoníku.


§ 20 Promlčení práv

(1) Je-li zákazník spotřebitel, řídí se promlčecí doba případných nároků zákonem.

(2) Je-li zákazník právnická osoba nebo fyzická osoba - podnikatel, řídí se promlčecí doba příslušných nároků následujícími odstavci.

a) u nároků na vrácení odměny při odstoupení od smlouvy nebo na její snížení - jeden rok;

b) při ostatních nárocích vyplývajících z vad zboží - jeden rok;

c) u ostatních nároků z právních vad - dva roky, pokud právní vada nespočívá ve výlučném právu třetí osoby, na jejímž základě může třetí osoba vyžadovat vydání nebo zničení předmětů, které byly zákazníkovi přenechány;

d) při jiných nárocích na náhradu škody nebo náhradu marně vynaložených nákladů - dva roky

(3) Na počátek běhu promlčecí lhůty se aplikuje § 619 a násl. Občanského zákoníku.

(4) Majetkové právo se promlčí nejpozději po uplynutí lhůty, uvedené v § 629 odstavec 2 Občanského zákoníku.

(5) Nepřihlíží se ani k ujednání kratší promlčecí lhůty, jde-li o právo na plnění vyplývající z újmy na svobodě, životě nebo zdraví nebo o právo vzniklé z úmyslného porušení povinnosti.


§ 21 Paušální nároky unitedprint.com vůči zákazníkovi

(1) Smluvní strany se dohodly na následujícím paušálním odškodnění unitedprint.com vůči zákazníkovi, pokud:

a) unitedprint.com vypoví zákazníkovi smlouvu po uplynutí dodatečné lhůty k poskytnutí součinnosti z důvodu neposkytnutí součinnosti ze strany zákazníka (zejména v případě nezaslání bezchybných dat);

b) unitedprint.com odstoupí od smlouvy po uplynutí dodatečné lhůty k plnění z důvodu prodlení zákazníka s platbou,

c) unitedprint.com vypoví zákazníkovi smlouvu s okamžitou účinností z důvodu porušení smlouvy dle § 8 odstavce 2;

d) unitedprint.com vypoví zákazníkovy smlouvu pro jiné závažné porušení smlouvy ze strany zákazníka;

(2) Paušální odškodnění, které uhradí zákazník unitedprint.com, dosahuje při hrubé hodnotě zakázky ve výši od 365,01 CZK do 650,00 CZK výše 122,00 CZK, od 650,01 CZK do 13.000,00 CZK výše 365,00 CZK a od 13.000,01 CZK výše 609,00 CZK, pokud polygrafické výrobky nebyly doposud vyrobeny. Jestliže byly polygrafické výrobky dle specifikace zákazníka již vyrobeny, nebo byla-li výroba již zahájena, aniž by automatický průběh tisku mohl být zrušen, je paušální odškodnění stanoveno ve výši čisté hodnoty zakázky (tzn. hodnoty zakázky bez daně z přidané hodnoty).

(3) Zákazník může prokázat, že společnosti unitedprint.com nevznikla žádná nebo pouze zanedbatelná škoda resp. že žádné náklady unitedprint.com nevznikly, resp. že náhrada požadovaná ze strany unitedprint.com je nepřiměřeně vysoká, nebo že unitedprint.com dosáhla jiného zisku.

(4) Společnost unitedprint.com je oprávněna prokázat, že jí vznikla vyšší škoda, než je uvedeno pod § 21 odstavec 2, resp. že náhrada by měla být vyšší, a v takovém případě má nárok na úhradu veškeré vzniklé škody.


§ 22 Vlastnictví nosičů, archivace a autorské právo

(1) Polygrafické formy (nosiče), které společnost unitedprint.com zhotoví a použije pro výrobu, zůstávají v jejím vlastnictví. Společnosti unitedprint.com náleží autorské právo a veškerá ostatní ochranná práva k takovým nosičům.

(2) Archy i dokladové výtisky budou po šesti měsících zničeny, jestliže do té doby nedojde k případné reklamaci. Zaslaná data budou po dokončení polygrafických výrobků smazána. unitedprint.com je ke zničení a smazání dat oprávněn, nikoliv však povinna.

(3) Zákazník prohlašuje, že vlastní veškerá práva k používání, předávání a zveřejňování přenášených dat, zejména pokud jde o textový a obrazový materiál. Zákazník odpovídá sám za to, že neporuší autorská a jiná práva třetích osob, a že obsah jeho tiskovin není v rozporu s platnými právními předpisy. Zákazník poskytuje unitedprint.com právo užití v rozsahu, které je potřeba ke splnění smlouvy. Unitedprint.com je oprávněn v rámci splnění smlouvy data rozmnožovat, meziukládat a zpracovávat. Nadto může zákazník společnosti unitedprint.com v jednotlivých případech poskytnout případná dodatečná užívací práva. Taková dodatečná užívací práva se sjednají v samostatné dohodě.

(4) Zákazník je povinen společnosti unitedprint.com nahradit veškeré případné škody, které mohou uplatňovat třetí strany z důvodu porušení ochranných práv a ostatních práv, ledaže se zákazník povinnosti k náhradě zprostí.

(4) Společnost unitedprint.com neodpovídá za obsah tiskovin realizovaných na základě tiskových dat zákazníka v případě, že jimi dochází k porušování práv třetích osob, zejména neodpovídá za porušování autorských práv třetích osob. Odpovědnost za porušení práv třetích osob, zejména nároky třetích osob vyplývající z porušení autorských práv v těchto případech, nese výhradně zákazník.


§ 23 Povinnost mlčenlivosti

(1) Smluvním stranám je zakázáno zpřístupnit obchodní tajemství, jakož i ostatní důvěrné informace ze smlouvy třetím osobám. Toto platí i po skončení smluvního vztahu.

(2) Tisková prohlášení a informace, ve kterých jedna smluvní strana odkazuje na druhou smluvní stranu, mohou být zveřejněny pouze po předchozím odsouhlasení v písemné formě (email, fax, dopis). Nehledě na to je unitedprint.com oprávněna zákazníka označit jako referenci a poskytnuté služby reprodukovat a šířit resp. zpřístupnit a upozorňovat na ně v rámci vlastní reklamy, ledaže by zákazník uplatnil oprávněný protichůdný zájem. Zákazník, který je spotřebitelem, je však oprávněn kdykoli písemně sdělit unitedprit.com, že nesouhlasí s uváděním své osoby v rámci referencí.


§ 24 Závěrečná ustanovení

Platí právo České republiky, zejména zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění, s vyloučením úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG). Místem plnění a soudní příslušnost pro veškeré spory v souvislosti s touto smlouvou je u smluv s podnikateli Radebeul, SRN.

Status: 22.01.2016


Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát

unitedprint.com Česko s.r.o. 170 00 Praha 7

Fax: 242245271

Email: [email protected]


Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)


Datum převzetí (*)


Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů


Adresa spotřebitele/spotřebitelů


Podpis spotřebitele/spotřebitelů


(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)


Datum


(*) Nehodící se škrtněte.